Trang chủ » Chưa được phân loại
27/06/2022 18:27

p72

S̼u̼ố̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼u̼ý̼̼p̼ ̼s̼ắ̼̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼

̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼n̼é̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼…̼
3̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼á̼c̼ ̼m̼ộ̼n̼g̼

N̼ằ̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼a̼m̼ ̼L̼ộ̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼)̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼o̼à̼̼n̼g̼ ̼T̼h̼i̼̣̼ ̼N̼h̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼3̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼a̼m̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼a̼m̼ ̼L̼ộ̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼)̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼.

N̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼
̼B̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼

Ở̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼n̼a̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼ở̼,̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼.̼ ̼Đ̼ợ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼.

“̼V̼à̼o̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼”̼ ̼–̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼ứ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼ê̼ ̼ẩ̼m̼,̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼h̼ố̼t̼,̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼“̼C̼h̼á̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼đ̼ó̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼a̼i̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼.̼ ̼H̼ế̼t̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ấ̼m̼,̼ ̼đ̼á̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼”̼ ̼–̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ý̼
d̼o̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼l̼u̼ộ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼đ̼á̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼.̼

K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼é̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼h̼ả̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ả̼i̼.̼ ̼“̼C̼h̼á̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ã̼i̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼é̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼”̼ ̼–̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.

L̼i̼n̼h̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼ở̼ ̼g̼à̼u̼ ̼m̼ú̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼â̼u̼ ̼3̼ ̼m̼é̼t̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ă̼m̼ ̼g̼h̼é̼t̼.̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼é̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼“̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼à̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.

S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼a̼m̼ ̼L̼ộ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ý̼p̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼.̼ ̼L̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼a̼m̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼a̼m̼ ̼L̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼.

̼

Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼̼o̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼̼ ̼t̼i̼̣̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼̼ ̼C̼a̼m̼ ̼T̼h̼ủ̼̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼h̼a̼y̼
b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼u̼y̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼í̼t̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼ ̼Ch̼ị̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼a̼m̼ ̼L̼ộ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼,̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼y̼.̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼ở̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼đ̼ỏ̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼k̼ể̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼a̼o̼ ̼l̼a̼m̼ ̼c̼ắ̼t̼.

Nguồn:h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼t̼h̼u̼v̼i̼e̼n̼p̼h̼a̼p̼l̼u̼a̼t̼.̼v̼n̼/̼t̼i̼n̼t̼u̼c̼/̼v̼n̼/̼t̼h̼o̼i̼-̼s̼u̼-̼p̼h̼a̼p̼-̼l̼u̼a̼t̼/̼t̼h̼o̼i̼-̼s̼u̼/̼1̼0̼3̼7̼5̼/̼c̼a̼m̼-̼p̼h̼a̼n̼-̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼c̼h̼a̼-̼n̼h̼a̼n̼-̼t̼a̼m̼-̼h̼a̼n̼h̼-̼h̼a̼-̼n̼e̼m̼-̼c̼o̼n̼-̼1̼0̼-̼t̼u̼o̼i̼-̼x̼u̼o̼n̼g̼-̼g̼i̼e̼n̼g̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM