Trang chủ » Chưa được phân loại
26/06/2022 19:50

p61

N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼h̼.̼ạ̼ ̼d̼.̼ã̼ ̼m̼.̼a̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼N̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼5̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼

h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Ứ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼4̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼à̼ ̼1̼6̼,̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼9̼5̼ ̼K̼i̼m̼ ̼M̼ã̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼ ̼M̼ã̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼a̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼h̼.̼ạ̼.̼̼D̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼.

đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼.̼ụ̼c̼ ̼h̼.̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ă̼.̼n̼ ̼p̼h̼.̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼à̼ ̼t̼a̼,̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ă̼.̼n̼ ̼ớ̼t̼,̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼.̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼.̼ô̼i̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼.̼ấ̼m̼ ̼đ̼.̼á̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼b̼ữ̼a̼.̼ ̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼.̼ó̼n̼g̼ ̼d̼.̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼.̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼.̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼P̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼.

̼S̼ơ̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼a̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼6̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼9̼5̼ ̼K̼i̼m̼ ̼M̼ã̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼ ̼M̼ã̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼

B̼a̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼D̼o̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼ạ̼p̼,̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼u̼ệ̼ ̼k̼é̼m̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼m̼ẫ̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼à̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼.̼ử̼i̼ ̼m̼.̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼h̼.̼ạ̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼à̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼.̼ộ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼é̼p̼ ̼b̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼B̼à̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

Bà trùm U60 thuê căn hộ cao cấp để cặp kè với người tình - Báo Người lao động

,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼é̼.̼p̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼o̼i̼l̼e̼t̼,̼ ̼c̼.̼ở̼i̼ ̼h̼.̼ế̼t̼ ̼q̼.̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼.̼o̼ ̼v̼à̼ ̼b̼.̼ậ̼t̼ ̼n̼.̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼.̼ó̼n̼g̼ ̼x̼.̼ố̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼.̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼.̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼.̼ị̼.̼ ̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼

N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼s̼á̼u̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼K̼ỳ̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼.̼ê̼ ̼l̼.̼ế̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼m̼é̼t̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼.̼ò̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼

TP. HCM: Khuyên các con đừng cãi nhau, cụ bà bị đánh gãy xương hốc mắt

̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼.̼ở̼i̼ ̼q̼.̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼a̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼ỳ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼.̼ả̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼d̼.̼a̼ ̼t̼h̼.̼ị̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼.̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼.̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼ở̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼.̼i̼.̼n̼h̼ ̼d̼.̼ụ̼.̼c̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼.̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼r̼.̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼.̼ủ̼,̼ ̼v̼.̼ộ̼i̼ ̼

v̼.̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼.̼â̼n̼ ̼Đ̼.̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼.̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼.̼ị̼.̼ ̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼1̼8̼%̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼2̼,̼ ̼đ̼ộ̼ ̼3̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼h̼.̼ạ̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ đ̼ã̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼.̼

Trẻ không chơi, già... chơi bù

̼M̼.̼ồ̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼ă̼n̼ ̼ớ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼.̼ô̼i̼,̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼V̼ố̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼a̼m̼ ̼c̼h̼ị̼u̼,̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼

k̼ể̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼M̼i̼n̼h̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼ă̼n̼ ̼p̼h̼.̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ỉ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼à̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼.̼ở̼i̼ ̼h̼.̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼.̼o̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼ạ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼
t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼M̼i̼n̼h̼.̼.̼.̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼“̼C̼h̼ị̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼à̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼2̼0̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼ớ̼.̼t̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼.̼ồ̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ộ̼p̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼B̼à̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼p̼h̼.̼â̼n̼.̼ ̼

C̼h̼ị̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼u̼ệ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼é̼m̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼ạ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼i̼,̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼.̼ắ̼p̼ ̼v̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼à̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼.̼ị̼n̼ ̼đ̼.̼ó̼i̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼9̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼ỳ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM