Trang chủ » Chưa được phân loại
25/06/2022 21:34

p48

S̲á̲n̲g̲ ̲2̲3̲-̲6̲,̲ ̲T̲ổ̲n̲g̲ ̲b̲í̲ ̲t̲h̲ư̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲T̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲b̲i̲ể̲u̲ ̲Q̲u̲ố̲c̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲t̲h̲u̲ộ̲c̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲b̲ầ̲u̲ ̲c̲ử̲ ̲s̲ố̲ ̲1̲,̲ ̲Đ̲o̲à̲n̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲b̲i̲ể̲u̲ ̲Q̲u̲ố̲c̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲T̲P̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲x̲ú̲c̲ ̲c̲ử̲ ̲t̲r̲i̲ ̲c̲á̲c̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲Đ̲ố̲n̲g̲ ̲Đ̲a̲,̲ ̲B̲a̲ ̲Đ̲ì̲n̲h̲,̲ ̲H̲a̲i̲ ̲B̲à̲ ̲T̲r̲ư̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲á̲o̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲k̲ỳ̲ ̲h̲ọ̲p̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲b̲a̲,̲ ̲Q̲u̲ố̲c̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲k̲h̲ó̲a̲ ̲X̲V̲.̲ ̲

Có thể là hình ảnh về 1 người

̲T̲ạ̲i̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲x̲ú̲c̲,̲ ̲c̲á̲c̲ ̲ý̲ ̲k̲i̲ế̲n̲ ̲c̲ử̲ ̲t̲r̲i̲ ̲k̲i̲ế̲n̲ ̲n̲g̲h̲ị̲,̲ ̲đ̲ề̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲v̲ấ̲n̲ ̲đ̲ề̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲m̲ô̲n̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲l̲ị̲c̲h̲ ̲s̲ử̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ô̲n̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲b̲u̲ộ̲c̲;̲ ̲b̲ổ̲ ̲s̲u̲n̲g̲ ̲s̲á̲c̲h̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲k̲h̲o̲a̲ ̲v̲à̲o̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲m̲ụ̲c̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲h̲ó̲a̲,̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲v̲ụ̲ ̲d̲o̲ ̲N̲h̲à̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲g̲i̲á̲,̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲s̲o̲á̲t̲ ̲c̲h̲ặ̲t̲ ̲c̲h̲ẽ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲b̲i̲ê̲n̲ ̲s̲o̲ạ̲n̲,̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲s̲á̲c̲h̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲k̲h̲o̲a̲;̲ ̲c̲h̲ấ̲n̲ ̲c̲h̲ỉ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲à̲o̲ ̲t̲ạ̲o̲,̲ ̲s̲ử̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲n̲g̲u̲ồ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲a̲o̲.̲.̲.̲

̲C̲ử̲ ̲t̲r̲i̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲V̲y̲ ̲Y̲ê̲n̲ ̲(̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲K̲h̲á̲n̲h̲,̲ ̲B̲a̲ ̲Đ̲ì̲n̲h̲,̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲)̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲v̲ụ̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲Á̲,̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲ở̲ ̲C̲ụ̲c̲ ̲L̲ã̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲-̲ ̲B̲ộ̲ ̲N̲g̲o̲ạ̲i̲ ̲g̲i̲a̲o̲,̲ ̲v̲ụ̲ ̲t̲h̲a̲o̲ ̲t̲ú̲n̲g̲ ̲t̲h̲ị̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲k̲h̲o̲á̲n̲.̲.̲.̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲d̲â̲n̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲ì̲n̲h̲,̲ ̲ủ̲n̲g̲ ̲h̲ộ̲.̲ ̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲Y̲ê̲n̲,̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲b̲a̲n̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲,̲ ̲c̲h̲ố̲n̲g̲ ̲t̲h̲a̲m̲ ̲n̲h̲ũ̲n̲g̲,̲ ̲t̲i̲ê̲u̲ ̲c̲ự̲c̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲d̲â̲n̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲v̲ì̲ ̲Đ̲ả̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲t̲â̲m̲ ̲c̲a̲o̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲l̲ã̲n̲h̲ ̲đ̲ạ̲o̲,̲ ̲t̲r̲i̲ể̲n̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲b̲ộ̲ ̲t̲ừ̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲ ̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲,̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲s̲ạ̲c̲h̲ ̲b̲ộ̲ ̲m̲á̲y̲,̲ ̲t̲h̲u̲ ̲h̲ồ̲i̲ ̲t̲à̲i̲ ̲s̲ả̲n̲ ̲t̲h̲a̲m̲ ̲n̲h̲ũ̲n̲g̲,̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲ ̲n̲g̲u̲ồ̲n̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲đ̲ể̲ ̲x̲â̲y̲ ̲d̲ự̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲t̲r̲i̲ể̲n̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲.̲ ̲

̲P̲h̲á̲t̲ ̲b̲i̲ể̲u̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲b̲u̲ổ̲i̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲x̲ú̲c̲,̲ ̲n̲h̲ắ̲c̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲ ̲k̲ỷ̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲2̲ ̲ủ̲y̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲ ̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲C̲h̲u̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲A̲n̲h̲ ̲-̲ ̲c̲ự̲u̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲t̲ị̲c̲h̲ ̲U̲B̲N̲D̲ ̲T̲P̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ự̲u̲ ̲b̲ộ̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲B̲ộ̲ ̲Y̲ ̲t̲ế̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲L̲o̲n̲g̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲Á̲,̲ ̲T̲ổ̲n̲g̲ ̲b̲í̲ ̲t̲h̲ư̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲T̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲đ̲ấ̲u̲ ̲t̲r̲a̲n̲h̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲,̲ ̲c̲h̲ố̲n̲g̲ ̲t̲h̲a̲m̲ ̲n̲h̲ũ̲n̲g̲,̲ ̲t̲i̲ê̲u̲ ̲c̲ự̲c̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲i̲ế̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲k̲i̲ê̲n̲ ̲t̲r̲ì̲,̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲ă̲n̲,̲ ̲c̲ó̲ ̲l̲ý̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲ì̲n̲h̲,̲ ̲l̲à̲m̲ ̲b̲à̲i̲ ̲b̲ả̲n̲,̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲t̲h̲u̲y̲ế̲t̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲T̲ổ̲n̲g̲ ̲b̲í̲ ̲t̲h̲ư̲,̲ ̲h̲a̲i̲ ̲c̲á̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲l̲à̲ ̲ủ̲y̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲Đ̲ả̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲q̲u̲a̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲ị̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲t̲r̲ừ̲ ̲r̲a̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲Đ̲ả̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲,̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲L̲o̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲b̲ộ̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲B̲ộ̲ ̲Y̲ ̲t̲ế̲,̲ ̲b̲ã̲i̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲b̲i̲ể̲u̲ ̲Q̲u̲ố̲c̲ ̲h̲ộ̲i̲.̲ ̲

̲N̲g̲a̲y̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲h̲a̲i̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲n̲à̲y̲ ̲b̲ị̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲ ̲v̲ề̲ ̲Đ̲ả̲n̲g̲,̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲k̲h̲ở̲i̲ ̲t̲ố̲,̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲a̲m̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲.̲

̲”̲M̲ặ̲c̲ ̲d̲ù̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲ố̲n̲g̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲g̲i̲a̲i̲ ̲đ̲o̲ạ̲n̲ ̲p̲h̲ứ̲c̲ ̲t̲ạ̲p̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲a̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲k̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲.̲ ̲C̲ả̲ ̲h̲a̲i̲ ̲a̲n̲h̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲đ̲â̲u̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲u̲ố̲i̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲,̲ ̲h̲ứ̲a̲ ̲h̲ẹ̲n̲ ̲s̲ẽ̲ ̲s̲ử̲a̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲k̲h̲á̲c̲”̲,̲ ̲T̲ổ̲n̲g̲ ̲b̲í̲ ̲t̲h̲ư̲ ̲n̲ê̲u̲.̲

̲Ô̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ắ̲c̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲Ủ̲y̲ ̲b̲a̲n̲ ̲K̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲k̲ỷ̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲Đ̲ả̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲,̲ ̲k̲ỷ̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲h̲e̲o̲,̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲k̲ỷ̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲,̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲l̲ý̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲,̲ ̲c̲h̲ố̲n̲g̲ ̲t̲h̲a̲m̲ ̲n̲h̲ũ̲n̲g̲,̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲b̲à̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲đ̲ể̲ ̲g̲i̲a̲i̲ ̲đ̲o̲ạ̲n̲ ̲s̲ắ̲p̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲n̲à̲o̲ ̲c̲h̲o̲ ̲t̲ố̲t̲,̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲l̲à̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲b̲a̲n̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲,̲ ̲c̲h̲ố̲n̲g̲ ̲t̲h̲a̲m̲ ̲n̲h̲ũ̲n̲g̲,̲ ̲t̲i̲ê̲u̲ ̲c̲ự̲c̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲.̲

̲”̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲l̲à̲m̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ẩ̲n̲ ̲t̲h̲ậ̲n̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲r̲ố̲i̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲c̲ứ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲c̲h̲ố̲i̲ ̲đ̲i̲ ̲đ̲â̲u̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲,̲ ̲c̲á̲c̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲b̲á̲o̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲r̲ồ̲i̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲c̲h̲ố̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲.̲ ̲C̲h̲í̲n̲h̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲h̲ọ̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲r̲a̲,̲ ̲x̲i̲n̲ ̲l̲ỗ̲i̲ ̲Đ̲ả̲n̲g̲,̲ ̲x̲i̲n̲ ̲l̲ỗ̲i̲ ̲T̲ổ̲n̲g̲ ̲b̲í̲ ̲t̲h̲ư̲ ̲v̲à̲ ̲h̲ứ̲a̲ ̲h̲ẹ̲n̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲k̲h̲á̲c̲”̲,̲ ̲T̲ổ̲n̲g̲ ̲b̲í̲ ̲t̲h̲ư̲ ̲n̲h̲ấ̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲n̲ê̲u̲ ̲r̲õ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲í̲c̲h̲ ̲t̲h̲ú̲ ̲g̲ì̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲k̲ỷ̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲h̲í̲,̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ì̲n̲h̲,̲ ̲t̲h̲ậ̲m̲ ̲c̲h̲í̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲x̲ó̲t̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲b̲u̲ộ̲c̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲l̲à̲m̲,̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲”̲c̲ắ̲t̲ ̲b̲ỏ̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲v̲à̲i̲ ̲c̲à̲n̲h̲ ̲c̲â̲y̲ ̲s̲â̲u̲ ̲m̲ọ̲t̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲c̲ả̲ ̲c̲â̲y̲”̲.̲

̲T̲ổ̲n̲g̲ ̲b̲í̲ ̲t̲h̲ư̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲c̲u̲ố̲i̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲ ̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲s̲ẽ̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲n̲g̲h̲ị̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲q̲u̲ố̲c̲ ̲t̲ổ̲n̲g̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲1̲0̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲đ̲ấ̲u̲ ̲t̲r̲a̲n̲h̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲,̲ ̲c̲h̲ố̲n̲g̲ ̲t̲h̲a̲m̲ ̲n̲h̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲n̲h̲ì̲n̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲g̲i̲a̲i̲ ̲đ̲o̲ạ̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲B̲a̲n̲ ̲C̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲ ̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲v̲ề̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲,̲ ̲c̲h̲ố̲n̲g̲ ̲t̲h̲a̲m̲ ̲n̲h̲ũ̲n̲g̲,̲ ̲t̲i̲ê̲u̲ ̲c̲ự̲c̲.̲

̲H̲ộ̲i̲ ̲n̲g̲h̲ị̲ ̲n̲h̲ằ̲m̲ ̲t̲ổ̲n̲g̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲q̲u̲ả̲,̲ ̲h̲ạ̲n̲ ̲c̲h̲ế̲,̲ ̲t̲ừ̲ ̲đ̲ó̲ ̲r̲ú̲t̲ ̲r̲a̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲b̲à̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲đ̲ể̲ ̲á̲p̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲g̲i̲a̲i̲ ̲đ̲o̲ạ̲n̲ ̲m̲ớ̲i̲.̲ ̲Đ̲â̲y̲ ̲l̲à̲ ̲c̲ơ̲ ̲s̲ở̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲h̲o̲ạ̲t̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲b̲ộ̲,̲ ̲t̲h̲ố̲n̲g̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲,̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲t̲ừ̲ ̲B̲a̲n̲ ̲C̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲ ̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲b̲a̲n̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲.̲

̲N̲ê̲u̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲ý̲ ̲k̲i̲ế̲n̲ ̲b̲ă̲n̲ ̲k̲h̲o̲ă̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲c̲á̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲đ̲â̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲l̲à̲m̲,̲ ̲T̲ổ̲n̲g̲ ̲b̲í̲ ̲t̲h̲ư̲ ̲k̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲“̲c̲o̲n̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲n̲ó̲ ̲đ̲i̲,̲ ̲c̲o̲n̲ ̲d̲ì̲ ̲n̲ó̲ ̲l̲ớ̲n̲”̲.̲ ̲V̲ắ̲n̲g̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲p̲h̲ó̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲t̲h̲a̲y̲,̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲c̲h̲ọ̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲đ̲ú̲n̲g̲,̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲x̲á̲c̲,̲ ̲c̲h̲ứ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲v̲ộ̲i̲ ̲v̲à̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲a̲,̲ ̲b̲ầ̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲à̲o̲ ̲đ̲ó̲ ̲l̲ê̲n̲.̲ ̲N̲ế̲u̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲í̲n̲ ̲c̲h̲ắ̲n̲,̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲x̲á̲c̲,̲ ̲n̲h̲ỡ̲ ̲t̲i̲ê̲u̲ ̲c̲ự̲c̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲s̲a̲o̲.̲ ̲

̲Ô̲n̲g̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲t̲h̲ê̲m̲:̲ ̲”̲Đ̲ế̲n̲ ̲n̲a̲y̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲t̲ị̲c̲h̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲?̲ ̲P̲h̲ả̲i̲ ̲c̲h̲ọ̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲đ̲ú̲n̲g̲,̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲l̲à̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲c̲á̲n̲ ̲b̲ộ̲”̲.̲

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM