Trang chủ » Chưa được phân loại
26/07/2022 07:54

p408

ɴ̼ɢᴀ̼̆ɴ̼ ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴍ̼ ʏᴇ̼̂ᴜ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ, ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ s̼ɪɴ̼ʜ̼ ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ 1̼0̼ ʙ̼ɪ̣ ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ᴄ̼/ʜ̼/ᴇ̼̂́/ᴛ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ᴠ̼ɪ̼̀ ɴ̼ɢᴀ̼̆ɴ̼ ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴍ̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ɢᴀ̼́ɪ ʏᴇ̼̂ᴜ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ, ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴆ̼ᴀ̼̃ ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ ᴅ̼ᴀ̼̂ʏ ɴ̼ɪ̣ᴛ̼ x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ ᴛ̼ᴀ̼ʏ ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ ʙ̼ᴀ̣ɴ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼.

ʜ̼ᴀ̣̂ᴜ̼ ǫᴜ̼ᴀ̼̉ ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ s̼ɪɴ̼ʜ̼ ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ 1̼0̼ ᴛ̼/ᴜ̛̼̉ ᴠ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ s̼ᴀ̼ᴜ̼ 4̼ ɴ̼ɢᴀ̼̀ʏ ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̂ᴘ ᴠ̼ɪᴇ̣̂ɴ̼̼ᴇ̼ᴍ̼ ᴆ̼ɪɴ̼ʜ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴏ̼ (̼1̼5̼ ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ, ʜ̼ᴏ̣ᴄ̼ s̼ɪɴ̼ʜ̼ ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ 1̼0̼ ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ ᴛ̼ʜ̼ᴘ̼ᴛ̼ ɴ̼ɢᴜ̼ʏᴇ̼̂̃ɴ̼ ʜ̼ᴜ̛̼̃ᴜ̼ ᴛ̼ɪᴇ̼̂́ɴ̼, x̼ᴀ̼̃ ᴆ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣ɴ̼ʜ̼, ʜ̼ᴜ̼ʏᴇ̣̂ɴ̼ ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ᴍ̼ᴏ̼̂ɴ̼, ᴛ̼ᴘ̼.ʜ̼ᴄ̼ᴍ̼)̼ ᴆ̼ᴀ̼̃ ǫᴜ̼ᴀ̼ ᴆ̼ᴏ̛̼̀ɪ ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ 2̼7̼-̼6 ᴅ̼ᴏ̼ ʙ̼ɪ̣ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ s̼ᴏ̣ ɴ̼ᴀ̼̃ᴏ̼ s̼ᴀ̼ᴜ̼ 4̼ ɴ̼ɢᴀ̼̀ʏ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣ᴄ̼ ᴆ̼ɪᴇ̼̂̀ᴜ̼ ᴛ̼ʀ̼ɪ̣ ᴛ̼ᴀ̣ɪ ʙ̼ᴇ̣̂ɴ̼ʜ̼ ᴠ̼ɪᴇ̣̂ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̣ ʀ̼ᴀ̼̂̃ʏ.ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼1̼0̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼.ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼/ʜ̼/ᴇ̼̂́/ᴛ̼ ̼“̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̀ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ᴏ̼”̼̼ʟ̼ɪᴇ̼̂ɴ̼ ǫᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ᴠ̼ᴜ̣ ᴀ̼́ɴ̼ ᴄ̼ᴏ̛̼ ǫᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ɴ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ ᴆ̼ᴀ̼̃ ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ɴ̼ɢʜ̼ɪᴇ̣̂ᴍ̼ ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ᴛ̼ʜ̼ɪ, ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ɢɪᴀ̼ᴏ̼ ᴛ̼ʜ̼ɪ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ᴇ̼ᴍ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴏ̼ ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ɢɪᴀ̼ ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ʟ̼ᴏ̼ ʜ̼ᴀ̣̂ᴜ̼ s̼ᴜ̛̣̼.

ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼S̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼1̼0̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼.ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼/ʜ̼/ᴇ̼̂́/ᴛ̼ ̼“̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̀ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ᴏ̼”̼

ᴋ̼ᴇ̼̉ ɢᴀ̼̂ʏ ʀ̼ᴀ̼ ᴄ̼ᴀ̼́ɪ ᴄ̼/ʜ̼/ᴇ̼̂́/ᴛ̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ᴇ̼ᴍ̼ ʟ̼ᴀ̼̀ ɴ̼ɢᴜ̼ʏᴇ̼̂̃ɴ̼ ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ (̼3̼8̼ ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ, ɴ̼ɢᴜ̣ x̼ᴀ̼̃ ᴆ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣ɴ̼ʜ̼, ʜ̼ᴜ̼ʏᴇ̣̂ɴ̼ ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ᴍ̼ᴏ̼̂ɴ̼)̼ ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ ᴆ̼ᴀ̼̃ ʙ̼ɪ̣ ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴀ̼ɴ̼ ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ ʙ̼ᴀ̼ɴ̼ ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼.

̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ᴄ̼ʜ̼ɪ̣ ɴ̼ɢᴜ̼ʏᴇ̼̂̃ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ɪ̣ ʟ̼ᴇ̣̂ (̼3̼6̼ ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ, ᴍ̼ᴇ̣̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴏ̼)̼, ᴄ̼ʜ̼ɪᴇ̼̂̀ᴜ̼ 2̼3̼-̼6 ᴄ̼ᴀ̼̉ ɢɪᴀ̼ ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴆ̼ɪ ᴀ̼̆ɴ̼ ɢɪᴏ̼̂̃ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴏ̼ ɴ̼ᴏ̼́ɪ ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ x̼ᴇ̼ ᴆ̼ᴀ̣ᴘ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ ᴠ̼ʏ (̼ʙ̼ᴀ̣ɴ̼ ɢᴀ̼́ɪ)̼ ᴆ̼ɪ ᴀ̼̆ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̀. ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ᴛ̼ᴏ̼̂́ɪ ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ ɴ̼ɢᴀ̼̀ʏ, ᴋ̼ʜ̼ɪ ᴠ̼ᴏ̛̣ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ ᴄ̼ʜ̼ɪ̣ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̉ɴ̼ ʙ̼ɪ̣ ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̂ɴ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣ᴄ̼ ᴆ̼ɪᴇ̣̂ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣ɪ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ɴ̼ᴏ̼́ɪ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴏ̼ ʙ̼ɪ̣ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ʙ̼ᴀ̣ɴ̼ ɢᴀ̼́ɪ ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼. ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼1̼0̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼.ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼/ʜ̼/ᴇ̼̂́/ᴛ̼ ̼“̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̀ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ᴏ̼”̼

ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ɴ̼ᴏ̛̼ɪ, ᴄ̼ʜ̼ɪ̣ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴏ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣ᴄ̼ ᴆ̼ᴀ̣̆ᴛ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ɢɪᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ, ᴄ̼ᴏ̛̼ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ᴛ̼ɪ̼́ᴍ̼ ᴛ̼ᴀ̼́ɪ ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴆ̼ᴀ̼̃ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ᴆ̼ɪ ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼. ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ ᴆ̼ɪ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴏ̼ ᴄ̼ᴏ̼́ ɴ̼ᴏ̼́ɪ ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ ᴍ̼ᴇ̣̼ s̼ᴀ̼ᴜ̼ ᴋ̼ʜ̼ɪ ᴆ̼ᴀ̣ᴘ x̼ᴇ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ ᴠ̼ʏ ᴆ̼ɪ ᴀ̼̆ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̀, ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ɴ̼ɢᴏ̼ᴀ̣ɪ ᴠ̼ʏ ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ʙ̼ɪ̣ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ ᴅ̼ᴀ̼̂ʏ ɴ̼ɪ̣ᴛ̼ ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼. ɴ̼ᴏ̼́ɪ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣ᴄ̼ ʙ̼ᴀ̼̂́ʏ ɴ̼ʜ̼ɪᴇ̼̂ᴜ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴏ̼ ʀ̼ᴏ̛̼ɪ ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣ɴ̼ɢ ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ᴍ̼ᴇ̼̂ s̼ᴀ̼̂ᴜ̼, s̼ᴀ̼ᴜ̼ 4̼ ɴ̼ɢᴀ̼̀ʏ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣ᴄ̼ ᴆ̼ɪᴇ̼̂̀ᴜ̼ ᴛ̼ʀ̼ɪ̣ ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ᴠ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ.

ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼S̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼1̼0̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼.ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼/ʜ̼/ᴇ̼̂́/ᴛ̼ ̼“̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̀ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ᴏ̼”̼

ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ ɢᴀ̼̂̀ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ʙ̼ɪᴇ̼̂́ᴛ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴛ̼ᴀ̼ ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴏ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ ᴋ̼ʜ̼ɪ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ɴ̼ɢᴏ̼̂̀ɪ ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ x̼ᴇ̼ ᴆ̼ᴀ̣ᴘ ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴆ̼ᴀ̼̃ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣ʏ ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ᴄ̼ᴀ̼ɴ̼ ɴ̼ɢᴀ̼̆ɴ̼. ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ɴ̼ɢᴏ̛̼̀ ʀ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ s̼ᴜ̛̣̼ ɴ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ ɢɪᴀ̣̂ɴ̼ ᴆ̼ᴀ̼̃ ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̣ᴛ̼ ᴍ̼ᴀ̣ɴ̼ɢ s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ ᴋ̼ʜ̼ɪ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ǫᴜ̼ᴀ̼́ ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̉.

̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ ǫᴜ̼ᴀ̼́ ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴇ̼ᴍ̼ ᴆ̼ɪɴ̼ʜ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴏ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̂ᴘ ᴠ̼ɪᴇ̣̂ɴ̼ ᴛ̼ᴀ̣ɪ ʙ̼ᴇ̣̂ɴ̼ʜ̼ ᴠ̼ɪᴇ̣̂ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̣ ʀ̼ᴀ̼̂̃ʏ, ɴ̼ʜ̼ɪᴇ̼̂̀ᴜ̼ ɴ̼ɢᴀ̼̀ʏ ᴛ̼ɪᴇ̼̂́ᴘ x̼ᴜ̼́ᴄ̼ ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ᴍ̼ᴇ̣̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴏ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ ᴆ̼ᴀ̼̃ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ ᴋ̼ɪᴇ̼̂́ɴ̼ ɴ̼ᴏ̼̂̃ɪ ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ᴛ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ʜ̼ᴏ̣ ᴋ̼ʜ̼ɪ ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ ᴛ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ᴛ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ʜ̼ᴏ̣ ᴆ̼ᴀ̼̃ ᴠ̼ɪ̼̃ɴ̼ʜ̼ ᴠ̼ɪᴇ̼̂̃ɴ̼ ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ᴆ̼ɪ ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ʏᴇ̼̂ᴜ̼ ǫᴜ̼ʏ̼́. ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼1̼0̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼.ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼/ʜ̼/ᴇ̼̂́/ᴛ̼ ̼“̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̀ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ᴏ̼”̼

ᴅ̼ᴏ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴏ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣ᴄ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ s̼ᴏ̼́ᴄ̼ ᴏ̛̼̉ ᴘʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ʟ̼ʏ ᴆ̼ᴀ̣̆ᴄ̼ ʙ̼ɪᴇ̣̂ᴛ̼ ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ ɴ̼ɢᴀ̼̀ʏ ʙ̼ᴇ̣̂ɴ̼ʜ̼ ᴠ̼ɪᴇ̣̂ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ 1̼ ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ ᴠ̼ɪ̼̀ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ᴍ̼ᴇ̣̼ ᴇ̼ᴍ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴏ̼ ᴆ̼ᴀ̼̃ ʟ̼ᴇ̼́ɴ̼ ʟ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ᴘʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ᴍ̼ᴀ̣̆ᴛ̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ᴅ̼ᴏ̼̃ɪ ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼. ʜ̼ᴀ̼ɪ ᴆ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ɢ s̼ɪɴ̼ʜ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ɴ̼ᴀ̼̀ʏ ʟ̼ɪᴇ̼̂ɴ̼ ᴛ̼ᴜ̣ᴄ̼ ɴ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ɴ̼ɪ̼̉ ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ s̼ɪ̼̃ ᴄ̼ᴏ̼̂́ ɢᴀ̼̆́ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼.

ᴄ̼ʜ̼ɪ̣ ʟ̼ᴇ̣̂ ɴ̼ɢʜ̼ᴇ̣̼ɴ̼ ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ ɴ̼ᴏ̼́ɪ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼:̼ “̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ ᴄ̼ʜ̼ɪ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ ᴆ̼ᴀ̼̃ ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ɴ̼ᴏ̼́ɪ, ᴆ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ ɴ̼ᴀ̼̀ʏ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ǫᴜ̼ᴀ̼́ ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̉, ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ʟ̼ᴀ̼̀ ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ʜ̼ᴏ̣ᴄ̼ s̼ɪɴ̼ʜ̼ ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ 3̼ ᴍ̼ᴀ̼̀ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ ᴛ̼ᴀ̼ s̼ᴀ̼ᴏ̼ ɴ̼ᴏ̛̼̃ ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ɴ̼ᴏ̼́ ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ᴄ̼/ʜ̼/ᴇ̼̂́/ᴛ̼?̼

ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼S̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼1̼0̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼.ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼/ʜ̼/ᴇ̼̂́/ᴛ̼ ̼“̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̀ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ᴏ̼”̼

ʜ̼ᴀ̼ɪ ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ǫᴜ̼ᴇ̼ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ᴠ̼ᴏ̛̣ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ ᴄ̼ᴏ̼ɪ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴠ̼ɪᴇ̼̂ɴ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ ɢɪᴀ̼ ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼, ᴠ̼ʏ ɴ̼ɢʜ̼ɪ̼̉ ʜ̼ᴏ̣ᴄ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ x̼ɪɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ᴆ̼ɪ ʜ̼ᴏ̣ᴄ̼ ʟ̼ᴀ̣ɪ ᴍ̼ᴀ̼̀. ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ ɴ̼ɢʜ̼ɪ̼̃ ʀ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ ᴘʜ̼ᴀ̼́ᴘ ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̂ᴛ̼ s̼ᴇ̼̃ x̼ᴜ̛̼̉ ʟ̼ʏ̼́ ɴ̼ɢʜ̼ɪᴇ̼̂ᴍ̼ ᴍ̼ɪɴ̼ʜ̼ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴛ̼ᴀ̼”̼.

ɢ̼ɪᴀ̼́ᴏ̼ ᴠ̼ɪᴇ̼̂ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ɴ̼ʜ̼ɪᴇ̣̂ᴍ̼ ᴇ̼ᴍ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴏ̼, ᴄ̼ᴏ̼̂ ʟ̼ᴇ̼̂ ᴛ̼ʜ̼ɪ̣ ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ʟ̼ɪɴ̼ʜ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ʙ̼ɪᴇ̼̂́ᴛ̼ ᴇ̼ᴍ̼ ʟ̼ᴀ̼̀ ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ʜ̼ᴏ̣ᴄ̼ s̼ɪɴ̼ʜ̼ ɴ̼ɢᴏ̼ᴀ̼ɴ̼, ʜ̼ɪᴇ̼̂̀ɴ̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ ɴ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ. ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴏ̼ ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣ᴄ̼ x̼ᴇ̼̂́ᴘ ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ ʜ̼ᴏ̣ᴄ̼ s̼ɪɴ̼ʜ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ ɢɪᴏ̼̉ɪ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ, ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ʀ̼ɪᴇ̼̂ɴ̼ɢ ᴍ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼́ɴ̼ ʜ̼ᴏ̣ᴄ̼ ᴋ̼ʏ̼̀ ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ǫᴜ̼ᴀ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴏ̼ ᴛ̼ʜ̼ɪ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣ᴄ̼ 8̼,8̼ ᴆ̼ɪᴇ̼̂̉ᴍ̼ ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ᴍ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ ᴆ̼ᴀ̣ᴛ̼ ᴆ̼ɪᴇ̼̂̉ᴍ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́, ɢɪᴏ̼̉ɪ.

̼ʜ̼ɪᴇ̣̂ɴ̼ ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴀ̼ɴ̼ ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ᴛ̼ɪᴇ̼̂́ᴘ ᴛ̼ᴜ̣ᴄ̼ ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ ᴠ̼ᴀ̼̀ s̼ᴏ̛̼́ᴍ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ɪ ᴛ̼ᴏ̼̂́ ᴠ̼ᴜ̣ ᴀ̼́ɴ̼ ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ᴆ̼ɪᴇ̼̂̀ᴜ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ᴠ̼ᴜ̣ ᴠ̼ɪᴇ̣̂ᴄ̼.

B̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼u̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼7̼0̼0̼K̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼ô̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼:̼ ̼Đ̼ò̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼á̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼é̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼7̼0̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼ở̼.̼ ̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ĩ̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼h̼i̼ế̼u̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼ơ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ấ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼y̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼ọ̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ý̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼é̼n̼ ̼b̼i̼ế̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼7̼0̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼n̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼

̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼1̼6̼3̼.̼c̼o̼m̼)̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼ở̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ý̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼.̼ ̼

Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼ấ̼m̼ ̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼Đ̼á̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼“̼N̼ế̼u̼ ̼e̼m̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼i̼”̼.̼ ̼

̼K̼h̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼i̼ế̼u̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼7̼0̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼k̼h̼á̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼

̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼1̼6̼3̼.̼c̼o̼m̼)̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼

P̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼í̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼v̼ặ̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼q̼u̼à̼ ̼c̼á̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ầ̼m̼ ̼ĩ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼?̼ ̼

̼H̼ó̼a̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼L̼ý̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼

̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼1̼6̼3̼.̼c̼o̼m̼)̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ý̼ ̼l̼ẽ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ý̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼o̼.̼ ̼

̼Đ̼ứ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ý̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼u̼y̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼á̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼

̼A̼n̼h̼ ̼L̼ý̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼c̼ọ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼ô̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼.̼ ̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ư̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼

̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼1̼6̼3̼.̼c̼o̼m̼)̼

̼T̼ứ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ỡ̼ ̼b̼ờ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ý̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ạ̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼

̼M̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼x̼a̼ ̼l̼ạ̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼m̼ở̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼.̼ ̼

̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼t̼r̼á̼i̼:̼ ̼t̼i̼n̼t̼u̼c̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼)̼

̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼é̼n̼ ̼l̼ú̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ấ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼

C̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ậ̼m̼ ̼h̼ự̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼

R̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ư̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼é̼o̼ ̼l̼é̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼ấ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼.

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM