Trang chủ » Chưa được phân loại
24/07/2022 18:17

p382

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼.̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼.̼ạ̼p̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼é̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼

C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼g̼i̼.̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼̼

Đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ă̼m̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼ ̼m̼à̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼(̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼ở̼ ̼t̼ổ̼ ̼9̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼6̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼ở̼.̼ ̼D̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼(̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼m̼é̼t̼)̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼1̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼

t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼é̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼é̼t̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼T̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼à̼n̼ ̼đ̼.̼ộ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼L̼o̼n̼g̼.̼

G̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼.̼ấ̼p̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼M̼i̼ề̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼9̼)̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼ụ̼ ̼m̼.̼á̼u̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼d̼a̼,̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼.̼ổ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼.̼á̼u̼;̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼r̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼.̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼m̼.̼á̼u̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼á̼y̼ ̼t̼i̼.̼m̼,̼ ̼ổ̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼.̼á̼u̼ ̼t̼ụ̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼g̼.̼a̼n̼…̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼đ̼.̼ớ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼.̼
B̼é̼ ̼1̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼:̼ ̼T̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼é̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼
̼B̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ụ̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

“̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼t̼”̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼2̼0̼m̼2̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼6̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼(̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼.̼

̼X̼ó̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼i̼m̼ ̼b̼ặ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼k̼í̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼v̼ô̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼â̼n̼ ̼m̼ê̼,̼ ̼v̼u̼ố̼t̼ ̼v̼e̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ấ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼.̼

C̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼h̼.̼ạ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼

̼N̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ò̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼n̼u̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼)̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼h̼3̼0̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼.̼ã̼ ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼.̼ấ̼p̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼.̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼M̼i̼ề̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼9̼)̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼.̼ệ̼n̼.̼

T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼é̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ế̼ ̼l̼ê̼n̼.̼

T̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ợ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼.̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼L̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼.̼ ̼c̼o̼ ̼g̼i̼.̼ậ̼t̼ ̼s̼ù̼i̼ ̼b̼ọ̼t̼ ̼m̼é̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼.̼ệ̼n̼ ̼c̼.̼ấ̼p̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼.̼

̼T̼i̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼.̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼:̼ ̼“̼C̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼g̼ồ̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼.̼ầ̼m̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼.̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼.̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼.̼

n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼.̼i̼ ̼t̼h̼.̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼(̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼)̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼D̼o̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼0̼h̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼7̼h̼.̼

C̼ổ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼.̼

̼B̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼“̼T̼ì̼m̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼t̼”̼ ̼-̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼.̼

T̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼o̼n̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼.̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼c̼ổ̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼.̼ầ̼m̼ ̼t̼ụ̼ ̼m̼.̼á̼u̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼d̼a̼;̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼m̼à̼n̼ ̼s̼ụ̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼í̼ ̼q̼u̼ả̼n̼;̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼r̼ả̼i̼ ̼r̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼;̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼.̼ổ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼á̼u̼;̼ ̼2̼ ̼p̼h̼.̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼.̼ậ̼p̼;̼ ̼r̼á̼.̼c̼h̼ ̼t̼i̼m̼;̼ ̼r̼.̼á̼c̼h̼ ̼g̼a̼n̼…̼.̼

̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼c̼ã̼i̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼á̼.̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ú̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼.̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼ơ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼í̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼t̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼é̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼

Q̼u̼á̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼.̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼é̼t̼,̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼.̼ạ̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼Đ̼.̼ạ̼p̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼.̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼H̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼,̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼.̼ấ̼p̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼d̼ã̼ ̼t̼â̼m̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼N̼h̼ờ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ạ̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼.̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼H̼ỏ̼i̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼t̼a̼y̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼Ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼.̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼ở̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ũ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Q̼.̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼8̼/̼1̼1̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼v̼ề̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼(̼P̼C̼4̼5̼)̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼.̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

B̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼đ̼.̼ạ̼p̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼b̼é̼ ̼1̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼1̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼.̼ù̼

T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼g̼i̼.̼ế̼t̼ ̼n̼g̼.̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼(̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼Q̼.̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼-̼1̼1̼-̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼.̼T̼.̼H̼ ̼(̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼N̼.̼Đ̼.̼L̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼L̼.̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼L̼ ̼n̼h̼ấ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼0̼c̼m̼ ̼v̼à̼ ̼d̼.̼o̼ạ̼:̼ ̼“̼N̼í̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼o̼ ̼n̼.̼é̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼”̼.̼ ̼B̼é̼ ̼L̼.̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼u̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼à̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ử̼a̼ ̼v̼à̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼N̼h̼ờ̼ ̼t̼.̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼.̼ậ̼n̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼.̼ạ̼p̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼b̼é̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼L̼.̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼o̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼.̼ấ̼p̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼b̼é̼ ̼L̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼,̼ ̼v̼ỡ̼ ̼t̼i̼m̼,̼ ̼v̼ỡ̼ ̼g̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

T̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼.̼á̼o̼ ̼t̼r̼.̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼N̼h̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼L̼.̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼C̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼.̼ạ̼p̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼1̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼h̼ờ̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼-̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼à̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼3̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼á̼.̼n̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼1̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼.̼ù̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼N̼h̼ờ̼.̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼m̼a̼ ̼c̼h̼a̼y̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼2̼0̼-̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼5̼ ̼-̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼c̼.̼á̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼N̼h̼ờ̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼t̼

Nguồn duyệt

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM