Trang chủ » Chưa được phân loại
24/06/2022 21:42

p35

K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼4̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼3̼,̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼X̼á̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ổ̼ ̼d̼ồ̼n̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼d̼â̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼T̼C̼S̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼X̼á̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼3̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼m̼ồ̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼.̼.̼.̼”̼.̼
̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼à̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼h̼o̼e̼ ̼v̼â̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼x̼â̼y̼ ̼x̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼â̼u̼.̼.̼.̼
Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼(̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼c̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼X̼í̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼m̼ỏ̼ ̼-̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼(̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼.̼ ̼T̼r̼ư̼a̼ ̼2̼9̼/̼3̼,̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ì̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼(̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼)̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼n̼ ̼c̼h̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ẻ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼4̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼e̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ự̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼m̼ồ̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼d̼ì̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼ở̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼à̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼y̼ế̼u̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼,̼ ̼t̼r̼ầ̼y̼ ̼x̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼.̼ ̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼ở̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼à̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼.̼.̼
Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼X̼á̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼D̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼C̼h̼á̼u̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼m̼ồ̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼”̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼â̼u̼.̼.̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼7̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼(̼h̼ồ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼b̼à̼ ̼d̼ì̼ ̼d̼ở̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ã̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ấ̼y̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼3̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼à̼n̼ ̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼m̼ồ̼m̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼é̼p̼ ̼v̼à̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ồ̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼.̼
̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼v̼n̼e̼x̼p̼r̼e̼s̼s̼.̼n̼e̼t̼/̼d̼i̼-̼g̼h̼e̼-̼b̼a̼t̼-̼c̼o̼n̼-̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼k̼h̼a̼u̼-̼m̼o̼m̼-̼2̼0̼3̼7̼0̼7̼4̼.̼h̼t̼m̼l̼

“̼T̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ồ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼i̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ố̼t̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼ă̼n̼.̼

V̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼4̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼á̼t̼ ̼m̼ỳ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼1̼ ̼t̼ệ̼ ̼(̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼,̼5̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼6̼ ̼t̼ệ̼ ̼(̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼.̼ S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼“̼c̼h̼u̼ộ̼c̼”̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼.̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ồ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼i̼“̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼g̼â̼n̼.̼
N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼á̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼ă̼n̼.̼
Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼d̼o̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼ò̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼.̼ S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼n̼à̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼.̼
C̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼.̼
V̼à̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼a̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ộ̼,̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼H̼u̼a̼n̼g̼ ̼Z̼h̼e̼n̼y̼u̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ă̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼p̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ạ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼“̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼“̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼”̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼s̼a̼o̼s̼t̼a̼r̼.̼v̼n̼/̼a̼m̼a̼z̼i̼n̼g̼/̼t̼h̼i̼e̼u̼-̼3̼-̼n̼g̼h̼i̼n̼-̼d̼e̼-̼t̼r̼a̼-̼t̼i̼e̼n̼-̼b̼a̼t̼-̼m̼y̼-̼o̼n̼g̼-̼b̼o̼-̼l̼a̼y̼-̼c̼o̼n̼-̼g̼a̼i̼-̼2̼-̼t̼u̼o̼i̼-̼r̼a̼-̼g̼a̼n̼-̼n̼o̼-̼c̼h̼o̼-̼q̼u̼a̼n̼-̼a̼n̼-̼4̼9̼9̼8̼6̼7̼8̼.̼h̼t̼m̼l̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM