Trang chủ » Chưa được phân loại
21/07/2022 18:25

p346

“̲D̲ì̲ ̲g̲h̲ẻ̲”̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲V̲õ̲ ̲Q̲u̲ỳ̲n̲h̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲k̲h̲ó̲c̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲c̲ộ̲n̲g̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲.̲ă̲m̲ ̲p̲h̲ẫ̲n̲!̲ ̲
̲T̲r̲ả̲ ̲h̲ồ̲ ̲s̲ơ̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲b̲ổ̲ ̲s̲u̲n̲g̲,̲ ̲đ̲ề̲ ̲n̲g̲h̲ị̲ ̲g̲i̲á̲m̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲í̲c̲h̲

̲C̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲t̲h̲i̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲á̲n̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲à̲ ̲h̲ỗ̲ ̲t̲r̲ợ̲ ̲t̲ư̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲p̲h̲i̲ê̲n̲ ̲x̲é̲t̲ ̲x̲ử̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲H̲Đ̲X̲X̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲i̲ế̲u̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲”̲d̲ì̲ ̲g̲h̲ẻ̲”̲ ̲b̲ạ̲o̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲b̲é̲ ̲g̲á̲i̲ ̲8̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲a̲m̲ ̲d̲ự̲ ̲p̲h̲i̲ê̲n̲ ̲t̲ò̲a̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲ụ̲p̲ ̲ả̲n̲h̲,̲ ̲q̲u̲a̲y̲ ̲p̲h̲i̲m̲,̲ ̲l̲i̲v̲e̲s̲t̲r̲e̲a̲m̲.̲

T̲ừ̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲s̲ớ̲m̲ ̲2̲1̲/̲7̲,̲ ̲a̲n̲ ̲n̲i̲n̲h̲ ̲k̲h̲u̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲T̲A̲N̲D̲ ̲T̲P̲ ̲H̲C̲M̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲d̲i̲ễ̲n̲ ̲r̲a̲ ̲p̲h̲i̲ê̲n̲ ̲x̲é̲t̲ ̲x̲ử̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲b̲ạ̲o̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲b̲é̲ ̲N̲.̲T̲.̲V̲.̲A̲ ̲(̲8̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲;̲ ̲n̲g̲ụ̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲T̲h̲ạ̲n̲h̲,̲ ̲T̲P̲ ̲H̲C̲M̲)̲ ̲c̲ó̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲đ̲ô̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲c̲h̲ờ̲ ̲x̲e̲m̲ ̲p̲h̲i̲ê̲n̲ ̲t̲o̲à̲.̲ ̲N̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲ l̲i̲v̲e̲s̲t̲r̲e̲a̲m̲,̲ ̲c̲h̲ụ̲p̲ ̲ả̲n̲h̲,̲ ̲c̲ă̲n̲g̲ ̲b̲ă̲n̲g̲ ̲r̲ô̲n̲ ̲ủ̲n̲g̲ ̲h̲ộ̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲h̲ạ̲i̲.̲̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲

v̲ì̲ ̲l̲ý̲ ̲d̲o̲ ̲a̲n̲ ̲n̲i̲n̲h̲,̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲g̲i̲ấ̲y̲ ̲m̲ờ̲i̲,̲ ̲g̲i̲ấ̲y̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲t̲ậ̲p̲,̲ ̲p̲h̲ó̲n̲g̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲v̲à̲o̲ ̲t̲o̲à̲ ̲á̲n̲.̲̲H̲a̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲á̲o̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲n̲à̲y̲ ̲l̲à̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲V̲õ̲ Q̲u̲ỳ̲n̲h̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲9̲5̲;̲ ̲q̲u̲ê̲ ̲G̲i̲a̲ ̲L̲a̲i̲)̲ ̲v̲à̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲K̲i̲m̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲8̲5̲;̲ ̲T̲P̲ ̲H̲C̲M̲;̲ ̲c̲h̲a̲ ̲b̲é̲ ̲A̲.̲)̲.̲

̲T̲ạ̲i̲ ̲k̲h̲u̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲x̲ử̲ ̲á̲n̲,̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲t̲h̲i̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲á̲n̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲à̲ ̲h̲ỗ̲ ̲t̲r̲ợ̲ ̲t̲ư̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲q̲u̲á̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲x̲é̲t̲ ̲x̲ử̲,̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲H̲Đ̲X̲X̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲i̲ế̲u̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲”̲d̲ì̲ ̲g̲h̲ẻ̲”̲ ̲b̲ạ̲o̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲b̲é̲ ̲g̲á̲i̲ ̲8̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲a̲m̲ ̲d̲ự̲ ̲p̲h̲i̲ê̲n̲ ̲t̲o̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲ụ̲p̲ ̲ả̲n̲h̲,̲ q̲u̲a̲y̲ ̲p̲h̲i̲m̲,̲ ̲l̲i̲v̲e̲s̲t̲r̲e̲a̲m̲.̲ ̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲s̲ẽ̲ ̲b̲ị̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲q̲u̲y̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲.̲

T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲t̲r̲a̲o̲ ̲đ̲ổ̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲p̲h̲ó̲n̲g̲ ̲v̲i̲ê̲n̲,̲ ̲P̲h̲ó̲ ̲C̲h̲á̲n̲h̲ ̲T̲ò̲a̲ ̲G̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲n̲i̲ê̲n̲ ̲T̲A̲N̲D̲ ̲T̲P̲ ̲H̲C̲M̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲T̲u̲ấ̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲t̲ư̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲t̲ọ̲a̲ ̲p̲h̲i̲ê̲n̲ ̲x̲é̲t̲ ̲x̲ử̲,̲ ̲k̲h̲i̲ ̲x̲e̲m̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲b̲é̲ ̲A̲.̲ ̲(̲8̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲)̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ đ̲ậ̲p̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲l̲ò̲n̲g̲,̲ ̲h̲u̲ố̲n̲g̲ ̲h̲ồ̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲é̲.̲

̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲t̲h̲i̲ế̲t̲ ̲(̲n̲h̲ư̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲á̲o̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ừ̲a̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲t̲ộ̲i̲)̲,̲ ̲H̲Đ̲X̲X̲ ̲s̲ẽ̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲i̲ế̲u̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲,̲ ̲v̲i̲d̲e̲o̲ ̲t̲h̲u̲ ̲t̲h̲ậ̲p̲ ̲t̲ừ̲ ̲d̲ữ̲ ̲l̲i̲ệ̲u̲ ̲c̲a̲m̲e̲r̲a̲ ̲a̲n̲ ̲n̲i̲n̲h̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲h̲ộ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲v̲à̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲,̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲á̲o̲ ̲n̲h̲ì̲n̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲p̲h̲i̲ê̲n̲ ̲t̲o̲à̲.̲ ̲V̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲t̲à̲i̲ ̲l̲i̲ệ̲u̲,̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲c̲ứ̲ ̲l̲à̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲,̲ ̲v̲i̲d̲e̲o̲ ̲t̲h̲u̲ ̲t̲h̲ậ̲p̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲q̲u̲á̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲.̲

̲C̲ũ̲n̲g̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲g̲h̲i̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲p̲h̲i̲ê̲n̲ ̲x̲é̲t̲ ̲x̲ử̲,̲ ̲t̲ừ̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲s̲ớ̲m̲,̲ ̲m̲ẹ̲ ̲b̲é̲ ̲A̲.̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲v̲à̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲s̲ư̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲v̲ệ̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲l̲ợ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲A̲.̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲T̲A̲N̲D̲ ̲T̲P̲.̲

̲C̲á̲o̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲,̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲T̲h̲á̲i̲.̲ ̲D̲o̲ ̲t̲ứ̲c̲ ̲g̲i̲ậ̲n̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲h̲ô̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲b̲é̲ ̲A̲.̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲t̲r̲ự̲c̲ ̲t̲u̲y̲ế̲n̲ ̲ở̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲ừ̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲7̲/̲1̲2̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲2̲2̲/̲1̲2̲/̲2̲0̲2̲1̲,̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲t̲a̲y̲,̲ ̲c̲h̲â̲n̲,̲ ̲c̲â̲y̲ ̲g̲ỗ̲,̲ ̲r̲o̲i̲,̲ ̲c̲â̲y̲ ̲k̲i̲m̲ ̲l̲o̲ạ̲i̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲đ̲ậ̲p̲,̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲h̲ạ̲ ̲d̲ã̲ ̲m̲a̲n̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲A̲.̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲n̲h̲a̲u̲.̲

Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

̲C̲ó̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲A̲.̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲m̲ặ̲c̲ ̲q̲u̲ầ̲n̲ ̲á̲o̲,̲ ̲q̲u̲ỳ̲ ̲g̲ố̲i̲ ̲v̲à̲ ̲g̲i̲ơ̲ ̲h̲a̲i̲ ̲t̲a̲y̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲c̲a̲o̲,̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲A̲.̲ ̲q̲u̲ỳ̲ ̲g̲ố̲i̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ó̲.̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲k̲i̲ế̲n̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲đ̲ậ̲p̲,̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲h̲ạ̲ ̲b̲é̲ ̲A̲.̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲a̲n̲ ̲n̲g̲ă̲n̲.̲
̲N̲g̲à̲y̲ ̲2̲2̲/̲1̲2̲/̲2̲0̲2̲1̲,̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲h̲u̲n̲g̲ ̲k̲h̲í̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲v̲à̲o̲ ̲v̲ù̲n̲g̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲y̲ế̲u̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲A̲.̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲4̲ ̲g̲i̲ờ̲,̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲b̲é̲ ̲g̲á̲i̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲v̲ì̲ ̲p̲h̲ù̲ ̲p̲h̲ổ̲i̲ ̲c̲ấ̲p̲,̲ ̲s̲ố̲c̲ ̲c̲h̲ấ̲n̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲.̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ă̲n̲g̲ ̲n̲h̲ậ̲p̲ ̲v̲à̲o̲ ̲ứ̲n̲g̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲q̲u̲ả̲n̲ ̲l̲ý̲ ̲c̲a̲m̲e̲r̲a̲ ̲x̲ó̲a̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲d̲ữ̲ ̲l̲i̲ệ̲u̲ ̲4̲ ̲c̲a̲m̲e̲r̲a̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲h̲ộ̲.̲

Có thể là hình ảnh về 2 người và mọi người đang đứng

̲V̲K̲S̲N̲D̲ ̲T̲P̲ ̲H̲C̲M̲ ̲t̲r̲u̲y̲ ̲t̲ố̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲ ̲h̲a̲i̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲”̲G̲i̲ế̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲”̲ ̲v̲à̲ ̲”̲H̲à̲n̲h̲ ̲h̲ạ̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲”̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲m̲ứ̲c̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲p̲h̲ạ̲t̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲t̲ử̲ ̲h̲ì̲n̲h̲.̲ ̲B̲ị̲ ̲c̲á̲o̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲r̲u̲y̲ ̲t̲ố̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲”̲H̲à̲n̲h̲ ̲h̲ạ̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲”̲ ̲v̲à̲ ̲”̲C̲h̲e̲ ̲g̲i̲ấ̲u̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲”̲,̲ ̲t̲ổ̲n̲g̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲k̲h̲u̲n̲g̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲p̲h̲ạ̲t̲ ̲c̲a̲o̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲l̲à̲ ̲8̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲t̲ù̲.̲

̲H̲ơ̲n̲ ̲8̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲2̲1̲/̲7̲,̲ ̲H̲Đ̲X̲X̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲t̲h̲ẩ̲m̲ ̲t̲r̲a̲ ̲t̲ư̲ ̲p̲h̲á̲p̲.̲ ̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲s̲ố̲ ̲5̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲(̲g̲ồ̲m̲ ̲2̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲v̲ệ̲,̲ ̲2̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲m̲ẫ̲u̲,̲ ̲1̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲b̲é̲ ̲A̲.̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲h̲ọ̲c̲)̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲c̲ó̲ ̲1̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲a̲m̲ ̲d̲ự̲ ̲p̲h̲i̲ê̲n̲ ̲x̲é̲t̲ ̲x̲ử̲.̲
̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲t̲ò̲a̲,̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲á̲o̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲k̲h̲ó̲c̲.̲
̲T̲h̲e̲o̲:̲ ̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲L̲a̲o̲ ̲Đ̲ộ̲n̲g̲.̲

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM