Trang chủ » Chưa được phân loại
20/07/2022 21:29

p330

L̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼a̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼c̼ổ̼ ̼h̼ủ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ễ̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ý̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼L̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼ô̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼1̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼V̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼2̼/̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼ắ̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼1̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼v̼ã̼n̼.̼

Chồng cục súc, gia trưởng, em chỉ muốn ly hôn

̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼d̼a̼y̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼Đ̼ợ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼1̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼d̼ạ̼ ̼v̼â̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼d̼á̼m̼ ̼h̼é̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼1̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼d̼a̼ ̼d̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ở̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

̼-̼ ̼A̼n̼h̼ ̼ạ̼,̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼e̼m̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼n̼h̼é̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼H̼a̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼é̼.̼
̼Đ̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼–̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼)̼ ̼n̼é̼m̼ ̼l̼ọ̼ ̼h̼o̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼a̼u̼ ̼m̼à̼y̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼á̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼à̼ ̼q̼u̼á̼t̼.̼

̼-̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼à̼y̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼à̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼M̼à̼y̼ ̼d̼á̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼a̼o̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼m̼à̼y̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼*̼.̼ ̼M̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼a̼o̼,̼ ̼t̼a̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼.̼ ̼L̼o̼ạ̼i̼ ̼m̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼s̼ỏ̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼M̼u̼ố̼n̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ơ̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼L̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼i̼ế̼t̼ ̼x̼á̼c̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼1̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

Với đàn ông gia trưởng, cam chịu hay vùng lên? | Phụ nữ - Báo Người Lao Động

̼-̼ ̼A̼n̼h̼…̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼a̼o̼?̼?̼ ̼H̼ọ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼a̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼x̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼?̼?̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼1̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼a̼m̼ ̼c̼h̼ị̼u̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼1̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼o̼i̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼1̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ô̼ ̼s̼i̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼.̼ ̼E̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼y̼?̼?̼ ̼E̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼s̼a̼o̼?̼?̼

̼-̼ ̼V̼ợ̼ ̼ư̼?̼?̼ ̼T̼a̼o̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼à̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼a̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼à̼y̼.̼ ̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ỡ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼a̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼à̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼k̼ỵ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼à̼y̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼â̼m̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼đ̼ấ̼y̼.̼ ̼T̼a̼o̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼à̼y̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼s̼ả̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼ ̼C̼h̼ử̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ả̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼!̼!̼

̼-̼ ̼S̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼n̼a̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ủ̼a̼,̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼e̼m̼,̼ ̼m̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼d̼ậ̼p̼,̼ ̼t̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼r̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼a̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼,̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼ứ̼?̼?̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼à̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼

̼-̼ ̼C̼o̼n̼ ̼đ̼*̼ ̼m̼à̼y̼ ̼d̼á̼m̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼a̼o̼ ̼à̼?̼?̼ ̼T̼a̼o̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼m̼à̼y̼.̼
̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ô̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼h̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Chồng gia trưởng | Tin tức Online

̼-̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼a̼m̼ ̼c̼h̼ị̼u̼,̼ ̼n̼h̼ú̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ủ̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼c̼a̼m̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼ ̼V̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ổ̼i̼.̼ ̼Đ̼i̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼ơ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼

̼N̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼á̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ồ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼l̼u̼y̼ế̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼à̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼L̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼p̼h̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼ù̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ô̼ ̼s̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ủ̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

M̼ẹ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼:̼ ̼‘̼V̼ợ̼ ̼m̼à̼y̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ấ̼y̼!̼’̼

C̼ứ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼(̼v̼ợ̼ ̼T̼i̼ế̼n̼)̼ ̼c̼ố̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼c̼h̼e̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼m̼á̼u̼ ̼ở̼ ̼2̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼L̼à̼m̼ ̼đ̼ủ̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼m̼à̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼k̼h̼ẩ̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼1̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼m̼ở̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼N̼ử̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼à̼y̼ ̼c̼u̼ố̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

Vợ chồng cãi nhau, chỉ cần nhớ điều này sẽ giúp hai người 'hạ hỏa' ngay lập tức

̼R̼ồ̼i̼ ̼1̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼
̼-̼ ̼M̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼à̼y̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ấ̼y̼.̼ ̼K̼h̼ổ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ợ̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼ó̼,̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼-̼ ̼S̼a̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼ạ̼?̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼?̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼?̼
̼-̼ ̼C̼h̼ắ̼c̼,̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼n̼ọ̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ứ̼ ̼ố̼m̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼a̼o̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼

̼S̼ố̼c̼ ̼ó̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ô̼n̼ ̼ọ̼e̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼t̼á̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼m̼á̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼ấ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ồ̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼à̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼
̼-̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼a̼o̼ ̼h̼ụ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼à̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼m̼à̼y̼ ̼d̼á̼m̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼s̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼a̼o̼ ̼ư̼?̼ ̼K̼h̼a̼i̼ ̼m̼a̼u̼,̼ ̼m̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼?̼

̼-̼ ̼E̼m̼…̼ ̼e̼m̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼.̼ ̼E̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼…̼

Đừng bao giờ không nghe điện thoại của ba mẹ

̼T̼i̼ế̼n̼ ̼t̼á̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼m̼á̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ế̼n̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼t̼.̼
̼-̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼t̼a̼o̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼ ̼ễ̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼i̼a̼ ̼à̼?̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼a̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼m̼à̼y̼.̼ ̼L̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼à̼y̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼1̼0̼0̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼a̼o̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼ ̼n̼g̼o̼a̼i̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼.̼

̼-̼ ̼Đ̼ừ̼n̼g̼…̼ ̼t̼h̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼
̼-̼ ̼Đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼ả̼y̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼L̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼ô̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼!̼ ̼–̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼ũ̼.̼

̼C̼ứ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼(̼v̼ợ̼ ̼T̼i̼ế̼n̼)̼ ̼c̼ố̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼c̼h̼e̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼m̼á̼u̼ ̼ở̼ ̼2̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ậ̼y̼.̼

Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ - Tập 1: Vợ chồng Việt - Giang chuẩn bị ân ái thì có khách không mời mà đến | VTV.VN

̼-̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼
̼-̼ ̼M̼à̼y̼ ̼s̼a̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼K̼ệ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼ó̼,̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼-̼ ̼A̼n̼h̼ ̼i̼m̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ầ̼u̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼.̼
̼-̼ ̼V̼ì̼ ̼m̼à̼y̼?̼

̼-̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼.̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ã̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼e̼m̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ơ̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼H̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼ấ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ụ̼i̼ ̼c̼ỏ̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼1̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼V̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼-̼ ̼C̼á̼i̼ ̼g̼ì̼?̼ ̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼e̼m̼?̼
̼-̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼e̼m̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼1̼ ̼k̼i̼ế̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼E̼m̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼.̼ ̼H̼u̼h̼u̼.̼

̼B̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼B̼ế̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ả̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼L̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

Hành vi đánh vợ bị xử lý thế nào?

̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼C̼â̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼S̼ố̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼d̼â̼y̼ ̼r̼ợ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼1̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ả̼y̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM