Trang chủ » Chưa được phân loại
24/06/2022 21:41

p32

N̼h̼ì̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼(̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼ ̼X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼r̼ơ̼m̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ỡ̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼3̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼m̼ì̼ ̼t̼ô̼m̼.̼
̼Đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼“̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼”̼
̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼–̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼S̼ả̼n̼ ̼–̼ ̼N̼h̼i̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ù̼i̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼a̼,̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼2̼5̼%̼,̼ ̼s̼u̼y̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼.̼ ̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼.̼
̼C̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼
̼Cậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼3̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼m̼ì̼ ̼t̼ô̼m̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼“̼m̼á̼c̼h̼”̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼(̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼ĩ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼.̼ A̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼c̼â̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ô̼m̼ ̼r̼ơ̼m̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼ố̼t̼.̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ã̼y̼ ̼g̼i̼ụ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.̼ ̼N̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼é̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼l̼ử̼a̼,̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼R̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ễ̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼u̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼.̼
̼C̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼n̼ợ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.
̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼d̼ạ̼i̼,̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼(̼3̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼n̼o̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼x̼a̼.̼ ̼M̼ã̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ N̼h̼ì̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼:̼ ̼“̼T̼ừ̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼M̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼n̼g̼ợ̼m̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼à̼y̼”̼.̼ L̼ầ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼m̼e̼n̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼k̼é̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼,̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼N̼a̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ã̼y̼ ̼n̼ả̼y̼:̼ ̼“̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼ố̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼c̼h̼ừ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼.̼
̼“̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼T̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ư̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ò̼n̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ợ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ừ̼a̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼â̼u̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼
̼T̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼
̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼n̼o̼m̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼á̼c̼,̼ ̼“̼h̼ổ̼ ̼d̼ữ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ỡ̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼c̼o̼n̼”̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼h̼u̼ơ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼h̼o̼á̼c̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼ạ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼r̼ơ̼m̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼c̼o̼n̼.̼
T̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.
̼A̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼“̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼n̼g̼ợ̼m̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼B̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼n̼ấ̼y̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼m̼á̼c̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼m̼ì̼ ̼t̼ô̼m̼,̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼.̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼c̼â̼y̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼.̼ ̼B̼ự̼c̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼r̼ơ̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼r̼ơ̼m̼ ̼b̼é̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼m̼ê̼”̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼g̼i̼ú̼p̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ừ̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼.̼T̼ô̼i̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼d̼ằ̼n̼ ̼v̼ặ̼t̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼.̼ A̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼t̼á̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼ủ̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼n̼g̼ợ̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼a̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ó̼c̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ù̼n̼g̼,̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼4̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼ĩ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ỡ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼.̼ Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼”̼.̼/̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM