Trang chủ » Chưa được phân loại
11/07/2022 18:28

p219

T̲a̲n̲g̲ ̲l̲ễ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲ự̲u̲ ̲T̲h̲ủ̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲N̲h̲ậ̲t̲ ̲B̲ả̲n̲ ̲A̲b̲e̲ ̲S̲h̲i̲n̲z̲o̲ ̲s̲ẽ̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲1̲1̲ ̲v̲à̲ ̲1̲2̲.̲7̲.̲ ̲

Tang lễ cựu Thủ tướng Abe Shinzo được tổ chức ngày 11 và 12.7
̲B̲à̲ ̲A̲b̲e̲ ̲A̲k̲i̲e̲,̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲ố̲ ̲T̲h̲ủ̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲N̲h̲ậ̲t̲ ̲B̲ả̲n̲ ̲A̲b̲e̲ ̲S̲h̲i̲n̲z̲o̲,̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲x̲e̲ ̲t̲a̲n̲g̲ ̲c̲h̲ở̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲b̲à̲,̲ ̲v̲ề̲ ̲T̲o̲k̲y̲o̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲9̲.̲7̲.̲ ̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲A̲F̲P̲
̲T̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲a̲n̲g̲ ̲l̲ễ̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲A̲b̲e̲ ̲S̲h̲i̲n̲z̲o̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲v̲ă̲n̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲c̲ự̲u̲ ̲T̲h̲ủ̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲N̲h̲ậ̲t̲ ̲B̲ả̲n̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲C̲N̲N̲.̲ ̲T̲h̲e̲o̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲l̲ễ̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲c̲ả̲ ̲đ̲ê̲m̲ ̲s̲ẽ̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲1̲1̲.̲7̲ ̲v̲à̲ ̲l̲ễ̲ ̲t̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲n̲i̲ệ̲m̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲1̲2̲.̲7̲.̲ ̲

̲T̲a̲n̲g̲ ̲l̲ễ̲ ̲c̲ự̲u̲ ̲T̲h̲ủ̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲N̲h̲ậ̲t̲ ̲B̲ả̲n̲ ̲A̲b̲e̲ ̲S̲h̲i̲n̲z̲o̲ ̲s̲ẽ̲ ̲d̲o̲ ̲b̲à̲ ̲A̲b̲e̲ ̲A̲k̲i̲e̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲t̲r̲ì̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲ô̲i̲ ̲đ̲ề̲n̲ ̲ở̲ ̲T̲o̲k̲y̲o̲,̲ ̲đ̲à̲i̲ ̲N̲H̲K̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲N̲h̲ậ̲t̲ ̲B̲ả̲n̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲h̲a̲y̲.̲

̲T̲a̲n̲g̲ ̲l̲ễ̲ ̲c̲ự̲u̲ ̲T̲h̲ủ̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲N̲h̲ậ̲t̲ ̲B̲ả̲n̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲s̲ẽ̲ ̲g̲i̲ớ̲i̲ ̲h̲ạ̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲a̲m̲ ̲d̲ự̲,̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲á̲c̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲c̲ậ̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲A̲b̲e̲.̲ ̲

̲Đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲x̲e̲ ̲t̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲A̲b̲e̲ ̲S̲h̲i̲n̲z̲o̲ ̲t̲ừ̲ ̲N̲a̲r̲a̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲r̲i̲ê̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲S̲h̲i̲b̲u̲y̲a̲,̲ ̲T̲o̲k̲y̲o̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲1̲3̲h̲3̲0̲,̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲9̲.̲7̲,̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲.̲ ̲

̲T̲h̲ủ̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲N̲h̲ậ̲t̲ ̲B̲ả̲n̲ ̲K̲i̲s̲h̲i̲d̲a̲ ̲F̲u̲m̲i̲o̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲A̲b̲e̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲c̲ự̲u̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲v̲ề̲.̲ ̲

Các quan chức cúi đầu chào khi xe tang đưa thi thể ông Abe Shinzo đi vào nhà của ông ở Tokyo ngày 9.7. Ảnh chụp màn hình
̲C̲á̲c̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲c̲ú̲i̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲c̲h̲à̲o̲ ̲k̲h̲i̲ ̲x̲e̲ ̲t̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲A̲b̲e̲ ̲S̲h̲i̲n̲z̲o̲ ̲đ̲i̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲h̲à̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲T̲o̲k̲y̲o̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲9̲.̲7̲.̲ ̲Ả̲n̲h̲ ̲c̲h̲ụ̲p̲ ̲m̲à̲n̲ ̲h̲ì̲n̲h̲
̲H̲a̲y̲ ̲t̲i̲n̲ ̲c̲ự̲u̲ ̲T̲h̲ủ̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲N̲h̲ậ̲t̲ ̲B̲ả̲n̲ ̲A̲b̲e̲ ̲S̲h̲i̲n̲z̲o̲ ̲q̲u̲a̲ ̲đ̲ờ̲i̲,̲ ̲c̲á̲c̲ ̲n̲h̲à̲ ̲l̲ã̲n̲h̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲k̲h̲ắ̲p̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲g̲i̲ớ̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲b̲u̲ồ̲n̲.̲ ̲C̲h̲ủ̲ ̲t̲ị̲c̲h̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲Q̲u̲ố̲c̲ ̲T̲ậ̲p̲ ̲C̲ậ̲n̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ã̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲b̲u̲ồ̲n̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲T̲h̲ủ̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲N̲h̲ậ̲t̲ ̲B̲ả̲n̲ ̲K̲i̲s̲h̲i̲d̲a̲ ̲F̲u̲m̲i̲o̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲c̲ự̲u̲ ̲T̲h̲ủ̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲A̲b̲e̲ ̲S̲h̲i̲n̲z̲o̲ ̲t̲ừ̲ ̲t̲r̲ầ̲n̲,̲ ̲t̲r̲u̲y̲ề̲n̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲Q̲u̲ố̲c̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲t̲i̲n̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲9̲.̲7̲.̲ ̲

̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲b̲u̲ồ̲n̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲T̲ậ̲p̲ ̲C̲ậ̲n̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲r̲õ̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲A̲b̲e̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲ỗ̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲t̲h̲ú̲c̲ ̲đ̲ẩ̲y̲ ̲c̲ả̲i̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲h̲ệ̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲Q̲u̲ố̲c̲ ̲-̲ ̲N̲h̲ậ̲t̲ ̲B̲ả̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲đ̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲n̲g̲ ̲g̲ó̲p̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲c̲ự̲c̲.̲ ̲Ô̲n̲g̲ ̲T̲ậ̲p̲ ̲C̲ậ̲n̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲b̲u̲ồ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲A̲b̲e̲ ̲S̲h̲i̲n̲z̲o̲ ̲q̲u̲a̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲v̲à̲ ̲s̲ẵ̲n̲ ̲s̲à̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲T̲h̲ủ̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲K̲i̲s̲h̲i̲d̲a̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲t̲r̲i̲ể̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲h̲ệ̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲Q̲u̲ố̲c̲ ̲-̲ ̲N̲h̲ậ̲t̲ ̲B̲ả̲n̲,̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲đ̲à̲i̲ ̲C̲C̲T̲V̲.̲

̲V̲ợ̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲T̲ậ̲p̲ ̲C̲ậ̲n̲ ̲B̲ì̲n̲h̲,̲ ̲b̲à̲ ̲B̲à̲n̲h̲ ̲L̲ệ̲ ̲V̲i̲ệ̲n̲,̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲b̲u̲ồ̲n̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲b̲à̲ ̲A̲b̲e̲ ̲A̲k̲i̲e̲.̲

̲C̲h̲í̲n̲h̲ ̲p̲h̲ủ̲ ̲k̲h̲ắ̲p̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲g̲i̲ớ̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲t̲r̲e̲o̲ ̲c̲ờ̲ ̲r̲ủ̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲n̲h̲ớ̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲A̲b̲e̲ ̲S̲h̲i̲n̲z̲o̲.̲ ̲T̲ạ̲i̲ ̲M̲ỹ̲,̲ ̲T̲ổ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ố̲n̲g̲ ̲J̲o̲e̲ ̲B̲i̲d̲e̲n̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲8̲.̲7̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲ệ̲n̲h̲ ̲t̲r̲e̲o̲ ̲c̲ờ̲ ̲r̲ủ̲.̲ ̲Ô̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲v̲i̲ế̲t̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲u̲y̲ê̲n̲ ̲b̲ố̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲ổ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ố̲n̲g̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲A̲b̲e̲ ̲S̲h̲i̲n̲z̲o̲ ̲”̲l̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲đ̲ầ̲y̲ ̲t̲ớ̲ ̲t̲ự̲ ̲h̲à̲o̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲d̲â̲n̲ ̲N̲h̲ậ̲t̲ ̲B̲ả̲n̲ ̲v̲à̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲M̲ỹ̲”̲.̲ ̲

̲”̲Ô̲n̲g̲ ̲ấ̲y̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲á̲c̲ ̲T̲ổ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ố̲n̲g̲ ̲M̲ỹ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲ả̲ ̲h̲a̲i̲ ̲đ̲ả̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲à̲m̲ ̲s̲â̲u̲ ̲s̲ắ̲c̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲m̲i̲n̲h̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲a̲ ̲v̲à̲ ̲t̲h̲ú̲c̲ ̲đ̲ẩ̲y̲ ̲t̲ầ̲m̲ ̲n̲h̲ì̲n̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲v̲ề̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲Ấ̲n̲ ̲Đ̲ộ̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲-̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲ự̲ ̲d̲o̲ ̲v̲à̲ ̲r̲ộ̲n̲g̲ ̲m̲ở̲”̲ ̲-̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲B̲i̲d̲e̲n̲ ̲v̲i̲ế̲t̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲8̲.̲7̲.̲ ̲

Người dân tưởng niệm bên ngoài ga Yamato-Saidaiji, nơi cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bị bắn trong ngày 8.7 tại Nara. Ảnh: AFP

̲”̲N̲g̲a̲y̲ ̲c̲ả̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲h̲ ̲k̲h̲ắ̲c̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲ấ̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲b̲ị̲ ̲g̲i̲ế̲t̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲t̲h̲a̲m̲ ̲g̲i̲a̲ ̲v̲à̲o̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲d̲â̲n̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲m̲à̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ố̲n̲g̲ ̲h̲i̲ế̲n̲ ̲c̲ả̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲m̲ì̲n̲h̲”̲ ̲-̲ ̲T̲ổ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ố̲n̲g̲ ̲M̲ỹ̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲ ̲t̲h̲ê̲m̲.̲

̲T̲ạ̲i̲ ̲Ấ̲n̲ ̲Đ̲ộ̲,̲ ̲c̲ờ̲ ̲r̲ủ̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲r̲e̲o̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲n̲h̲ớ̲ ̲c̲ự̲u̲ ̲T̲h̲ủ̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲N̲h̲ậ̲t̲ ̲B̲ả̲n̲ ̲A̲b̲e̲ ̲S̲h̲i̲n̲z̲o̲ ̲ở̲ ̲”̲t̲ấ̲t̲ ̲c̲ả̲ ̲c̲á̲c̲ ̲t̲ò̲a̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲q̲u̲ố̲c̲ ̲k̲ỳ̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲r̲e̲o̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲x̲u̲y̲ê̲n̲”̲,̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲t̲ừ̲ ̲B̲ộ̲ ̲N̲ộ̲i̲ ̲v̲ụ̲ ̲Ấ̲n̲ ̲Đ̲ộ̲.̲ ̲

̲T̲h̲ủ̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲N̲a̲r̲e̲n̲d̲r̲a̲ ̲M̲o̲d̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲t̲u̲y̲ê̲n̲ ̲b̲ố̲ ̲Ấ̲n̲ ̲Đ̲ộ̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲q̲u̲ố̲c̲ ̲t̲a̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲9̲.̲7̲ ̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲”̲s̲ự̲ ̲t̲ô̲n̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲s̲â̲u̲ ̲s̲ắ̲c̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲”̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲Ấ̲n̲ ̲Đ̲ộ̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲T̲h̲ủ̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲A̲b̲e̲ ̲S̲h̲i̲n̲z̲o̲.̲ ̲

̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲t̲r̲i̲ ̲â̲n̲ ̲d̲à̲n̲h̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲ự̲u̲ ̲l̲ã̲n̲h̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲N̲h̲ậ̲t̲ ̲B̲ả̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲ự̲a̲ ̲đ̲ề̲:̲ ̲”̲B̲ạ̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲ô̲i̲,̲ ̲A̲b̲e̲ ̲S̲a̲n̲”̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲M̲o̲d̲i̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲A̲b̲e̲ ̲l̲à̲ ̲”̲n̲h̲à̲ ̲l̲ã̲n̲h̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲s̲ắ̲c̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲N̲h̲ậ̲t̲ ̲B̲ả̲n̲”̲ ̲v̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲”̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲”̲.̲ ̲

̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲t̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲n̲i̲ệ̲m̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲g̲a̲ ̲Y̲a̲m̲a̲t̲o̲-̲S̲a̲i̲d̲a̲i̲j̲i̲,̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲c̲ự̲u̲ ̲T̲h̲ủ̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲N̲h̲ậ̲t̲ ̲B̲ả̲n̲ ̲A̲b̲e̲ ̲S̲h̲i̲n̲z̲o̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ắ̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲8̲.̲7̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲N̲a̲r̲a̲.̲ ̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲A̲F̲P̲
̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲t̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲n̲i̲ệ̲m̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲g̲a̲ ̲Y̲a̲m̲a̲t̲o̲-̲S̲a̲i̲d̲a̲i̲j̲i̲,̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲c̲ự̲u̲ ̲T̲h̲ủ̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲N̲h̲ậ̲t̲ ̲B̲ả̲n̲ ̲A̲b̲e̲ ̲S̲h̲i̲n̲z̲o̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ắ̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲8̲.̲7̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲N̲a̲r̲a̲.̲ ̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲A̲F̲P̲
̲Đ̲ể̲ ̲t̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲n̲h̲ớ̲ ̲c̲ự̲u̲ ̲T̲h̲ủ̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲N̲h̲ậ̲t̲ ̲B̲ả̲n̲ ̲A̲b̲e̲ ̲S̲h̲i̲n̲z̲o̲ ̲s̲a̲u̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲m̲ ̲s̲á̲t̲,̲ ̲T̲h̲ủ̲ ̲h̲i̲ế̲n̲ ̲b̲a̲n̲g̲ ̲N̲e̲w̲ ̲S̲o̲u̲t̲h̲ ̲W̲a̲l̲e̲s̲,̲ ̲A̲u̲s̲t̲r̲a̲l̲i̲a̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲D̲o̲m̲i̲n̲i̲c̲ ̲P̲e̲r̲r̲o̲t̲t̲e̲t̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲,̲ ̲đ̲ê̲m̲ ̲9̲.̲7̲,̲ ̲”̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲c̲á̲n̲h̲ ̲b̲u̲ồ̲m̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲N̲h̲à̲ ̲h̲á̲t̲ ̲O̲p̲e̲r̲a̲ ̲S̲y̲d̲n̲e̲y̲ ̲s̲ẽ̲ ̲t̲ỏ̲a̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲r̲ự̲c̲ ̲r̲ỡ̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲h̲a̲i̲ ̲m̲à̲u̲ ̲đ̲ỏ̲ ̲v̲à̲ ̲t̲r̲ắ̲n̲g̲,̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲ô̲n̲ ̲v̲i̲n̲h̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲A̲b̲e̲ ̲S̲h̲i̲n̲z̲o̲”̲.̲

̲C̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲ở̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲p̲h̲ố̲ ̲M̲e̲l̲b̲o̲u̲r̲n̲e̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲A̲u̲s̲t̲r̲a̲l̲i̲a̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲s̲ẽ̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲”̲t̲h̲ắ̲p̲ ̲s̲á̲n̲g̲”̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲ ̲t̲ố̲i̲ ̲9̲.̲7̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲ô̲n̲ ̲v̲i̲n̲h̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲ự̲u̲ ̲T̲h̲ủ̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲N̲h̲ậ̲t̲ ̲B̲ả̲n̲,̲ ̲T̲h̲ủ̲ ̲h̲i̲ế̲n̲ ̲b̲a̲n̲g̲ ̲V̲i̲c̲t̲o̲r̲i̲a̲ ̲D̲a̲n̲ ̲A̲n̲d̲r̲e̲w̲s̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲.̲ ̲

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM