Trang chủ » Chưa được phân loại
08/07/2022 18:39

p185

T̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼(̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ổ̼i̼)̼ ̼k̼ỳ̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼V̼I̼I̼I̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼X̼I̼I̼I̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼C̼ù̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼(̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼B̼a̼n̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼u̼,̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼e̼o̼.̼ ̼

Đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼à̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼.̼

̼P̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼-̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼

????????????????????????????????????


T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼o̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼m̼à̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

P̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼ì̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼1̼0̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼C̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼u̼,̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼”̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼C̼ù̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼l̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼”̼ ̼-̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼
C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ù̼ ̼o̼a̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼đ̼á̼o̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼ù̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ệ̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ắ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼ự̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼…̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼i̼?̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ô̼ ̼v̼à̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼ấ̼y̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ă̼n̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼.̼

N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼à̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼u̼.̼

A̼n̼h̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼a̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼Đ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼u̼ô̼i̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼u̼”̼.̼
Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼ở̼ ̼L̼á̼n̼g̼ ̼H̼ạ̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼:̼ ̼”̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼V̼à̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ù̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼.̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼.̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼u̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼o̼;̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼2̼2̼%̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼à̼,̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼ự̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼u̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ù̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ù̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

B̼à̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼ở̼ ̼K̼i̼m̼ ̼L̼i̼ê̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼à̼:̼ ̼”̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼o̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼?̼”̼.̼

̼B̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼”̼N̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼n̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ó̼c̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ắ̼t̼.̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ó̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼.̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼í̼t̼ ̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼l̼ỏ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼s̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ệ̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼.̼.̼.̼”̼.̼

”̼H̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼l̼à̼ ̼”̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼à̼n̼h̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼H̼à̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼ ̼ ̼
T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼6̼2̼ ̼-̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼6̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼u̼,̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼u̼,̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼â̼y̼:̼

1̼.̼ ̼C̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼e̼o̼;̼

̼2̼.̼ ̼X̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼;̼

̼3̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼T̼o̼à̼ ̼á̼n̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼;̼

T̼h̼e̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼A̼P̼E̼C̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼l̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼l̼u̼ỹ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼”̼.̼

https: //tuoitre.vn/di-tu-van-phai-duoc-huong-luong-huu-662053.htm

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM