Trang chủ » Chưa được phân loại
07/07/2022 18:06

p175

ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼1̼0̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼“̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̀ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ᴏ̼”̼

ɴ̼ɢᴀ̼̆ɴ̼ ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴍ̼ ʏᴇ̼̂ᴜ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ, ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ s̼ɪɴ̼ʜ̼ ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ 1̼0̼ ʙ̼ɪ̣ ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼
ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ᴠ̼ɪ̼̀ ɴ̼ɢᴀ̼̆ɴ̼ ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴍ̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ɢᴀ̼́ɪ ʏᴇ̼̂ᴜ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ, ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴆ̼ᴀ̼̃ ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ ᴅ̼ᴀ̼̂ʏ ɴ̼ɪ̣ᴛ̼ x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ ᴛ̼ᴀ̼ʏ ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ ʙ̼ᴀ̣ɴ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼. ʜ̼ᴀ̣̂ᴜ̼ ǫᴜ̼ᴀ̼̉ ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ s̼ɪɴ̼ʜ̼ ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ 1̼0̼ ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ᴠ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ s̼ᴀ̼ᴜ̼ 4̼ ɴ̼ɢᴀ̼̀ʏ ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̂ᴘ ᴠ̼ɪᴇ̣̂ɴ̼

̼ᴇ̼ᴍ̼ ᴆ̼ɪɴ̼ʜ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴏ̼ (̼1̼5̼ ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ, ʜ̼ᴏ̣ᴄ̼ s̼ɪɴ̼ʜ̼ ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ 1̼0̼ ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ ᴛ̼ʜ̼ᴘ̼ᴛ̼ ɴ̼ɢᴜ̼ʏᴇ̼̂̃ɴ̼ ʜ̼ᴜ̛̼̃ᴜ̼ ᴛ̼ɪᴇ̼̂́ɴ̼, x̼ᴀ̼̃ ᴆ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣ɴ̼ʜ̼, ʜ̼ᴜ̼ʏᴇ̣̂ɴ̼ ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ᴍ̼ᴏ̼̂ɴ̼, ᴛ̼ᴘ̼.ʜ̼ᴄ̼ᴍ̼)̼ ᴆ̼ᴀ̼̃ ǫᴜ̼ᴀ̼ ᴆ̼ᴏ̛̼̀ɪ ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ 2̼7̼-̼6 ᴅ̼ᴏ̼ ʙ̼ɪ̣ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ s̼ᴏ̣ ɴ̼ᴀ̼̃ᴏ̼ s̼ᴀ̼ᴜ̼ 4̼ ɴ̼ɢᴀ̼̀ʏ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣ᴄ̼ ᴆ̼ɪᴇ̼̂̀ᴜ̼ ᴛ̼ʀ̼ɪ̣ ᴛ̼ᴀ̣ɪ ʙ̼ᴇ̣̂ɴ̼ʜ̼ ᴠ̼ɪᴇ̣̂ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̣ ʀ̼ᴀ̼̂̃ʏ. ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼1̼0̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼“̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̀ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ᴏ̼”̼
̼ʟ̼ɪᴇ̼̂ɴ̼ ǫᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ᴠ̼ᴜ̣ ᴀ̼́ɴ̼ ᴄ̼ᴏ̛̼ ǫᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ɴ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ ᴆ̼ᴀ̼̃ ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ɴ̼ɢʜ̼ɪᴇ̣̂ᴍ̼ ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ᴛ̼ʜ̼ɪ, ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ɢɪᴀ̼ᴏ̼ ᴛ̼ʜ̼ɪ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ᴇ̼ᴍ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴏ̼ ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ɢɪᴀ̼ ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ʟ̼ᴏ̼ ʜ̼ᴀ̣̂ᴜ̼ s̼ᴜ̛̣̼.

ᴋ̼ᴇ̼̉ ɢᴀ̼̂ʏ ʀ̼ᴀ̼ ᴄ̼ᴀ̼́ɪ ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ᴇ̼ᴍ̼ ʟ̼ᴀ̼̀ ɴ̼ɢᴜ̼ʏᴇ̼̂̃ɴ̼ ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ (̼3̼8̼ ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ, ɴ̼ɢᴜ̣ x̼ᴀ̼̃ ᴆ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣ɴ̼ʜ̼, ʜ̼ᴜ̼ʏᴇ̣̂ɴ̼ ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ᴍ̼ᴏ̼̂ɴ̼)̼ ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ ᴆ̼ᴀ̼̃ ʙ̼ɪ̣ ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴀ̼ɴ̼ ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ ʙ̼ᴀ̼ɴ̼ ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼.

̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ᴄ̼ʜ̼ɪ̣ ɴ̼ɢᴜ̼ʏᴇ̼̂̃ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ɪ̣ ʟ̼ᴇ̣̂ (̼3̼6̼ ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ, ᴍ̼ᴇ̣̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴏ̼)̼, ᴄ̼ʜ̼ɪᴇ̼̂̀ᴜ̼ 2̼3̼-̼6 ᴄ̼ᴀ̼̉ ɢɪᴀ̼ ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴆ̼ɪ ᴀ̼̆ɴ̼ ɢɪᴏ̼̂̃ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴏ̼ ɴ̼ᴏ̼́ɪ ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ x̼ᴇ̼ ᴆ̼ᴀ̣ᴘ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ ᴠ̼ʏ (̼ʙ̼ᴀ̣ɴ̼ ɢᴀ̼́ɪ)̼ ᴆ̼ɪ ᴀ̼̆ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̀. ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ᴛ̼ᴏ̼̂́ɪ ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ ɴ̼ɢᴀ̼̀ʏ, ᴋ̼ʜ̼ɪ ᴠ̼ᴏ̛̣ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ ᴄ̼ʜ̼ɪ̣ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̉ɴ̼ ʙ̼ɪ̣ ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̂ɴ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣ᴄ̼ ᴆ̼ɪᴇ̣̂ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣ɪ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ɴ̼ᴏ̼́ɪ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴏ̼ ʙ̼ɪ̣ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ʙ̼ᴀ̣ɴ̼ ɢᴀ̼́ɪ ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼. ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼1̼0̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼“̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̀ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ᴏ̼”̼
ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ɴ̼ᴏ̛̼ɪ, ᴄ̼ʜ̼ɪ̣ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴏ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣ᴄ̼ ᴆ̼ᴀ̣̆ᴛ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ɢɪᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ, ᴄ̼ᴏ̛̼ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ᴛ̼ɪ̼́ᴍ̼ ᴛ̼ᴀ̼́ɪ ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴆ̼ᴀ̼̃ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ᴆ̼ɪ ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼. ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ ᴆ̼ɪ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴏ̼ ᴄ̼ᴏ̼́ ɴ̼ᴏ̼́ɪ ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ ᴍ̼ᴇ̣̼ s̼ᴀ̼ᴜ̼ ᴋ̼ʜ̼ɪ ᴆ̼ᴀ̣ᴘ x̼ᴇ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ ᴠ̼ʏ ᴆ̼ɪ ᴀ̼̆ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̀, ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ɴ̼ɢᴏ̼ᴀ̣ɪ ᴠ̼ʏ ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ʙ̼ɪ̣ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ ᴅ̼ᴀ̼̂ʏ ɴ̼ɪ̣ᴛ̼ ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼. ɴ̼ᴏ̼́ɪ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣ᴄ̼ ʙ̼ᴀ̼̂́ʏ ɴ̼ʜ̼ɪᴇ̼̂ᴜ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴏ̼ ʀ̼ᴏ̛̼ɪ ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣ɴ̼ɢ ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ᴍ̼ᴇ̼̂ s̼ᴀ̼̂ᴜ̼, s̼ᴀ̼ᴜ̼ 4̼ ɴ̼ɢᴀ̼̀ʏ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣ᴄ̼ ᴆ̼ɪᴇ̼̂̀ᴜ̼ ᴛ̼ʀ̼ɪ̣ ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ᴠ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ.

ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ ɢᴀ̼̂̀ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ʙ̼ɪᴇ̼̂́ᴛ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴛ̼ᴀ̼ ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴏ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ ᴋ̼ʜ̼ɪ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ɴ̼ɢᴏ̼̂̀ɪ ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ x̼ᴇ̼ ᴆ̼ᴀ̣ᴘ ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴆ̼ᴀ̼̃ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣ʏ ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ᴄ̼ᴀ̼ɴ̼ ɴ̼ɢᴀ̼̆ɴ̼. ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ɴ̼ɢᴏ̛̼̀ ʀ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ s̼ᴜ̛̣̼ ɴ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ ɢɪᴀ̣̂ɴ̼ ᴆ̼ᴀ̼̃ ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̣ᴛ̼ ᴍ̼ᴀ̣ɴ̼ɢ s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ ᴋ̼ʜ̼ɪ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ǫᴜ̼ᴀ̼́ ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̉.

̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ ǫᴜ̼ᴀ̼́ ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴇ̼ᴍ̼ ᴆ̼ɪɴ̼ʜ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴏ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̂ᴘ ᴠ̼ɪᴇ̣̂ɴ̼ ᴛ̼ᴀ̣ɪ ʙ̼ᴇ̣̂ɴ̼ʜ̼ ᴠ̼ɪᴇ̣̂ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̣ ʀ̼ᴀ̼̂̃ʏ, ɴ̼ʜ̼ɪᴇ̼̂̀ᴜ̼ ɴ̼ɢᴀ̼̀ʏ ᴛ̼ɪᴇ̼̂́ᴘ x̼ᴜ̼́ᴄ̼ ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ᴍ̼ᴇ̣̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴏ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ ᴆ̼ᴀ̼̃ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ ᴋ̼ɪᴇ̼̂́ɴ̼ ɴ̼ᴏ̼̂̃ɪ ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ᴛ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ʜ̼ᴏ̣ ᴋ̼ʜ̼ɪ ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ ᴛ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ᴛ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ʜ̼ᴏ̣ ᴆ̼ᴀ̼̃ ᴠ̼ɪ̼̃ɴ̼ʜ̼ ᴠ̼ɪᴇ̼̂̃ɴ̼ ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ᴆ̼ɪ ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ʏᴇ̼̂ᴜ̼ ǫᴜ̼ʏ̼́. ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼1̼0̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼“̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̀ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ᴏ̼”̼

ᴅ̼ᴏ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴏ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣ᴄ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ s̼ᴏ̼́ᴄ̼ ᴏ̛̼̉ ᴘʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ʟ̼ʏ ᴆ̼ᴀ̣̆ᴄ̼ ʙ̼ɪᴇ̣̂ᴛ̼ ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ ɴ̼ɢᴀ̼̀ʏ ʙ̼ᴇ̣̂ɴ̼ʜ̼ ᴠ̼ɪᴇ̣̂ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ 1̼ ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ ᴠ̼ɪ̼̀ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ᴍ̼ᴇ̣̼ ᴇ̼ᴍ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴏ̼ ᴆ̼ᴀ̼̃ ʟ̼ᴇ̼́ɴ̼ ʟ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ᴘʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ᴍ̼ᴀ̣̆ᴛ̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ᴅ̼ᴏ̼̃ɪ ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼. ʜ̼ᴀ̼ɪ ᴆ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ɢ s̼ɪɴ̼ʜ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ɴ̼ᴀ̼̀ʏ ʟ̼ɪᴇ̼̂ɴ̼ ᴛ̼ᴜ̣ᴄ̼ ɴ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ɴ̼ɪ̼̉ ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ s̼ɪ̼̃ ᴄ̼ᴏ̼̂́ ɢᴀ̼̆́ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼.

ᴄ̼ʜ̼ɪ̣ ʟ̼ᴇ̣̂ ɴ̼ɢʜ̼ᴇ̣̼ɴ̼ ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ ɴ̼ᴏ̼́ɪ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼:̼ “̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ ᴄ̼ʜ̼ɪ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ ᴆ̼ᴀ̼̃ ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ɴ̼ᴏ̼́ɪ, ᴆ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ ɴ̼ᴀ̼̀ʏ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ǫᴜ̼ᴀ̼́ ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̉, ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ʟ̼ᴀ̼̀ ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ʜ̼ᴏ̣ᴄ̼ s̼ɪɴ̼ʜ̼ ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ 3̼ ᴍ̼ᴀ̼̀ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ ᴛ̼ᴀ̼ s̼ᴀ̼ᴏ̼ ɴ̼ᴏ̛̼̃ ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ɴ̼ᴏ̼́ ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼?̼ ʜ̼ᴀ̼ɪ ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ǫᴜ̼ᴇ̼ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ᴠ̼ᴏ̛̣ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ ᴄ̼ᴏ̼ɪ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴠ̼ɪᴇ̼̂ɴ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ ɢɪᴀ̼ ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼, ᴠ̼ʏ ɴ̼ɢʜ̼ɪ̼̉ ʜ̼ᴏ̣ᴄ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ x̼ɪɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ᴆ̼ɪ ʜ̼ᴏ̣ᴄ̼ ʟ̼ᴀ̣ɪ ᴍ̼ᴀ̼̀. ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ ɴ̼ɢʜ̼ɪ̼̃ ʀ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ ᴘʜ̼ᴀ̼́ᴘ ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̂ᴛ̼ s̼ᴇ̼̃ x̼ᴜ̛̼̉ ʟ̼ʏ̼́ ɴ̼ɢʜ̼ɪᴇ̼̂ᴍ̼ ᴍ̼ɪɴ̼ʜ̼ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴛ̼ᴀ̼”̼.

ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼1̼0̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼“̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̀ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ᴏ̼”̼
ɢ̼ɪᴀ̼́ᴏ̼ ᴠ̼ɪᴇ̼̂ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ɴ̼ʜ̼ɪᴇ̣̂ᴍ̼ ᴇ̼ᴍ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴏ̼, ᴄ̼ᴏ̼̂ ʟ̼ᴇ̼̂ ᴛ̼ʜ̼ɪ̣ ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ʟ̼ɪɴ̼ʜ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ʙ̼ɪᴇ̼̂́ᴛ̼ ᴇ̼ᴍ̼ ʟ̼ᴀ̼̀ ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ʜ̼ᴏ̣ᴄ̼ s̼ɪɴ̼ʜ̼ ɴ̼ɢᴏ̼ᴀ̼ɴ̼, ʜ̼ɪᴇ̼̂̀ɴ̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ ɴ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ. ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴏ̼ ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣ᴄ̼ x̼ᴇ̼̂́ᴘ ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ ʜ̼ᴏ̣ᴄ̼ s̼ɪɴ̼ʜ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ ɢɪᴏ̼̉ɪ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ, ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ʀ̼ɪᴇ̼̂ɴ̼ɢ ᴍ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼́ɴ̼ ʜ̼ᴏ̣ᴄ̼ ᴋ̼ʏ̼̀ ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ǫᴜ̼ᴀ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴏ̼ ᴛ̼ʜ̼ɪ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣ᴄ̼ 8̼,8̼ ᴆ̼ɪᴇ̼̂̉ᴍ̼ ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ᴍ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ ᴆ̼ᴀ̣ᴛ̼ ᴆ̼ɪᴇ̼̂̉ᴍ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́, ɢɪᴏ̼̉ɪ.

̼ʜ̼ɪᴇ̣̂ɴ̼ ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴀ̼ɴ̼ ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ᴛ̼ɪᴇ̼̂́ᴘ ᴛ̼ᴜ̣ᴄ̼ ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ ᴠ̼ᴀ̼̀ s̼ᴏ̛̼́ᴍ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ɪ ᴛ̼ᴏ̼̂́ ᴠ̼ᴜ̣ ᴀ̼́ɴ̼ ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ᴆ̼ɪᴇ̼̂̀ᴜ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ᴠ̼ᴜ̣ ᴠ̼ɪᴇ̣̂ᴄ̼.

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM