Trang chủ » Chưa được phân loại
05/10/2022 19:38

p175

T̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼:̼ ̼X̼ó̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼

T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼à̼!̼Ch̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼u̼m̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼à̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼d̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼đầυ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼a̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼?̼

Đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼à̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ủ̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼

B̼á̼o̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼
̼Đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼?̼ ̼

C̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼r̼ả̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼s̼ớ̼m̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼ ̼n̼g̼o̼a̼i̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼4̼h̼ ̼nt̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼D̼â̼n̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼1̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼M̼ộ̼t̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼6̼1̼C̼1̼-̼4̼5̼3̼.̼5̼4̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼í̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼7̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼D̼â̼n̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼đ̼i̼ ̼K̼C̼N̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼2̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼V̼N̼N̼
̼K̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ôn̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼u̼a̼ ̼r̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼6̼8̼T̼4̼-̼3̼4̼6̼5̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼2̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

̼G̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ề̼n̼ ̼n̼á̼t̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼h̼ồ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼D̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼à̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼i̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼
̼T̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼à̼,̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼n̼g̼ặ̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼

T̼a̼n̼ ̼c̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼’̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼’̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼ú̼a̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼s̼õ̼n̼g̼ ̼x̼o̼à̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼n̼ổ̼i̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼ậ̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼ú̼a̼ ̼v̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼.̼ ̼

Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼ẩ̼u̼ ̼đ̼ả̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼N̼O̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼ọ̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼ẩ̼u̼ ̼đ̼ả̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼D̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼S̼&̼K̼,̼ ̼K̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼)̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼(̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼)̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼D̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼6̼h̼3̼0̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼9̼/̼3̼,̼ ̼t̼a̼n̼ ̼c̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼,̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ù̼y̼ ̼(̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼l̼a̼i̼ ̼l̼ị̼c̼h̼)̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼D̼u̼ ̼(̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼,̼ ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼l̼ư̼ờ̼m̼ ̼l̼ư̼ờ̼m̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ô̼.̼

̼N̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼C̼ú̼c̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼‘̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼’̼.̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼h̼ù̼y̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼2̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼h̼ù̼y̼.̼

N̼ữ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼N̼O̼
̼C̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼t̼r̼ả̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ú̼c̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼(̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼,̼ ̼

C̼ú̼c̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼D̼u̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼ấ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼u̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼D̼u̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼S̼&̼K̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼n̼g̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼ẩ̼u̼ ̼đ̼ả̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ù̼y̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼D̼u̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼D̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

N̼ữ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼N̼O̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼m̼ị̼t̼ ̼m̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼

H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼k̼i̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼l̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM