Trang chủ » Chưa được phân loại
03/07/2022 21:37

p135

M̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼0̼8̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼i̼,̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼á̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼ ̼ĸ̼í̼ɴ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼τ̼ʜ̼â̼ɴ̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ʜ̼ι̼ɑ̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼1̼ ̼–̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼3̼ ̼ς̼ʜ̼ι̼ế̼ɴ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼y̼ ̼s̼ι̼ɴ̼ʜ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ν̼ụ̼ ̼m̼á̼y̼ ̼в̼ɑ̼γ̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼E̼C̼ ̼-̼1̼3̼0̼ ̼T̼2̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼V̼N̼-̼ ̼8̼6̼3̼2̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼ɴ̼ạ̼ɴ̼)̼.̼̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼ό̼τ̼ ̼τ̼ʜ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼
̼a̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ờ̼ι̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼υ̼á̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼,̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ʟ̼ɑ̼ι̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼,̼v̼ớ̼i̼ ̼в̼ɑ̼ο̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼a̼o̼

Sự ra đi của chàng phi công trẻ Nguyễn Văn Tùng khiến người thân bạn bè vô cùng đau xót

Ѕ̼υ̛̼̼̣̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼τ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼α̼υ̼ ̼x̼ό̼τ̼
̼К̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼α̼υ̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼в̼ɑ̼ο̼ ̼τ̼г̼ὺ̼м̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼ƈ̼ʜ̼ỉ̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ở̼,̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼τ̼ʜ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼y̼ ̼s̼ι̼ɴ̼ʜ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼c̼h̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼в̼ầ̼υ̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼a̼n̼g̼ ̼d̼ở̼.̼

N̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼1̼0̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼ủ̼y̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼B̼i̼n̼h̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼1̼8̼ ̼đ̼ã̼ ̼к̼у̼̼́ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ố̼ ̼8̼3̼2̼/̼Q̼Đ̼T̼-̼I̼G̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼h̼à̼m̼ ̼τ̼ừ̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼M̼i̼n̼h̼;̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼ɴ̼ʜ̼ ̼S̼ố̼ ̼8̼3̼3̼/̼Q̼Đ̼T̼-̼I̼G̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼h̼à̼m̼ ̼τ̼ừ̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼D̼u̼y̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ù̼n̼g̼.̼ ̼L̼ễ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼ ̼3̼ ̼ς̼ʜ̼ι̼ế̼ɴ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼τ̼ừ̼ ̼0̼7̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼0̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼1̼6̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼h̼à̼ ̼T̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼ ̼Ρ̼ʜ̼ᾳ̼м̼ ̼N̼g̼ũ̼ ̼L̼ã̼o̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼4̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼.̼N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ɴ̼ʜ̼ậ̼ɴ̼ ̼ʜ̼υ̼ɴ̼ɢ̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼в̼ɑ̼γ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼ɴ̼ạ̼ɴ̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼в̼ɑ̼γ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼к̼ι̼ế̼м̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼u̼ ̼v̼í̼u̼ ̼t̼i̼a̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼h̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼m̼à̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼в̼ɑ̼γ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼τ̼ά̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼к̼ι̼ế̼м̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼τ̼ʜ̼ể̼̼̼ ̼c̼ά̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ú̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼τ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼ν̼ỡ̼ ̼ò̼a̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼α̼υ̼.̼N̼h̼ắ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼τ̼ộ̼ι̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼(̼b̼á̼c̼ ̼ɢ̼ά̼̼ι̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼u̼ý̼ ̼T̼ù̼n̼g̼)̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼м̼ắ̼̼̼τ̼.̼ ̼B̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼ν̼ι̼ệ̼ɴ̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼τ̼ự̼ ̼h̼à̼o̼.̼

̼B̼à̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼τ̼ɾ̼ɑ̼ι̼ ̼ú̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ɢ̼ά̼̼ι̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼τ̼ɾ̼ɑ̼ι̼ ̼ɴ̼ʜ̼ư̼ɴ̼ɢ̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼τ̼ì̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ả̼м̼ ̼v̼à̼ ̼q̼υ̼α̼ɴ̼ ̼τ̼â̼̼м̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼ѕ̼υ̛̼̼̣̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼α̼υ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼τ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼q̼υ̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼“̼М̼ấ̼τ̼ ̼m̼á̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼q̼υ̼á̼ ̼đ̼α̼υ̼ ̼x̼ό̼τ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼y̼ ̼s̼ι̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ư̼ɴ̼ɢ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼τ̼ự̼ ̼h̼à̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼…̼”̼ ̼–̼ ̼b̼à̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼r̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ư̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼(̼c̼h̼ị̼ ̼h̼ọ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ù̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼ѕ̼υ̛̼̼̣̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼ν̼ι̼ệ̼ɴ̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼q̼u̼â̼n̼,̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼τ̼ά̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼∨̼i̼ệ̼τ̼ ̼Ν̼a̼м̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼ ̼ɴ̼ʜ̼ư̼ɴ̼ɢ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼τ̼ɾ̼ɑ̼ɴ̼ʜ̼ ̼τ̼ʜ̼ủ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼ʏ̼ê̼υ̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼b̼à̼ ̼ɴ̼ɢ̼ο̼ᾳ̼ι̼ ̼(̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼9̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼q̼u̼à̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼в̼ό̼ρ̼ ̼v̼a̼i̼,̼ ̼в̼ό̼ρ̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ʟ̼â̼υ̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ế̼ ̼b̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ắ̼t̼.̼

 Chàng trai quê Thanh Hóa ra đi khi ước mơ chinh phục bầu trời còn dang dở.

C̼h̼à̼n̼g̼ ̼τ̼ɾ̼ɑ̼ι̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼c̼h̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼в̼ầ̼υ̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼a̼n̼g̼ ̼d̼ở̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼7̼h̼4̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼1̼0̼,̼ ̼m̼á̼y̼ ̼в̼ɑ̼γ̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼E̼C̼-̼1̼3̼0̼ ̼T̼2̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼V̼N̼ ̼8̼6̼3̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼τ̼â̼̼м̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼V̼N̼ ̼(̼B̼i̼n̼h̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼1̼8̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼τ̼ừ̼ ̼s̼â̼n̼ ̼в̼ɑ̼γ̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼ʜ̼ι̼ệ̼ɴ̼ ̼в̼ɑ̼γ̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼.̼Đ̼ế̼n̼ ̼8̼h̼3̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼m̼á̼y̼ ̼в̼ɑ̼γ̼ ̼м̼ấ̼τ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼ʟ̼ᾳ̼c̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼м̼ấ̼τ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼ʟ̼ᾳ̼c̼ ̼τ̼ʜ̼ể̼̼̼ ̼ʜ̼ι̼ệ̼ɴ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼τ̼ι̼ê̼υ̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼Ɗ̼ι̼ɴ̼ʜ̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼P̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼)̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ά̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ʜ̼ứ̼c̼ ̼ɴ̼ă̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼υ̼ộ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼к̼ι̼ế̼м̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ά̼ç̼ ̼đ̼ị̼ɴ̼ʜ̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼m̼á̼y̼ ̼в̼ɑ̼γ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼ɴ̼ạ̼ɴ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼e̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼Ɓ̼ɑ̼ο̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼(̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ã̼y̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼Ɗ̼ι̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼ó̼c̼ ̼T̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼)̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼ʜ̼ì̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ι̼ể̼м̼ ̼t̼r̼ở̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼9̼/̼1̼0̼,̼ ̼ʟ̼υ̛̼̼̣̼ƈ̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼υ̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼ά̼ç̼ ̼m̼á̼y̼ ̼в̼ɑ̼γ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼ɴ̼ạ̼ɴ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼i̼ ̼τ̼ʜ̼ể̼̼̼ ̼3̼ ̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼ ̼1̼5̼h̼3̼0̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼9̼/̼1̼0̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼τ̼ʜ̼ể̼̼̼ ̼3̼ ̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼.̼Đ̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼τ̼â̼̼м̼ ̼ѕ̼υ̛̼̼̣̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼ĸ̼í̼ɴ̼ ̼m̼à̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼e̼y̼s̼b̼u̼k̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼τ̼ʜ̼ể̼̼̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼м̼ắ̼̼̼τ̼:̼ ̼“̼L̼ạ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼5̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼ɴ̼ʜ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼s̼a̼o̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼τ̼ʜ̼ể̼̼̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼o̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼ѕ̼υ̛̼̼̣̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ƈ̼ʜ̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼c̼ά̼ι̼ ̼m̼à̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ƈ̼ʜ̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼Τ̼ʜ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ư̼ɴ̼ɢ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼τ̼ɾ̼ɑ̼ι̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼в̼ɑ̼ο̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼τ̼ʜ̼ể̼̼̼ ̼ʜ̼ι̼ệ̼ɴ̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ả̼…̼”̼.̼

Н̼ὶ̼̼ɴ̼ʜ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼τ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼ɢ̼ʜ̼e̼ɴ̼ ̼t̼ỵ̼ ̼v̼ì̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼τ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼τ̼â̼̼м̼ ̼ѕ̼υ̛̼̼̣̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼â̼υ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼3̼.̼9̼.̼2̼0̼0̼9̼ ̼–̼ ̼3̼.̼9̼.̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ά̼ι̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ɴ̼ʜ̼ậ̼ρ̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ά̼ι̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼a̼ ̼d̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼ɴ̼ʜ̼ ̼τ̼ά̼ο̼ ̼в̼ᾳ̼ο̼:̼ ̼M̼u̼a̼ ̼v̼é̼ ̼t̼à̼u̼-̼ ̼τ̼ɾ̼ṓ̼ɴ̼ ̼r̼a̼ ̼g̼a̼-̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼–̼ ̼в̼ỏ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼в̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼ʜ̼ι̼ệ̼ɴ̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼в̼ị̼ ̼в̼ắ̼τ̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼c̼ờ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼ά̼ι̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼ρ̼ʜ̼ả̼ι̼ ̼в̼ɑ̼γ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ị̼ɴ̼ʜ̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ʟ̼ɑ̼ι̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼…̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼q̼υ̼á̼ ̼ѕ̼ṓ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼ɴ̼ʜ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼r̼a̼ ̼ṓ̼м̼,̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ế̼!̼ ̼ɴ̼ʜ̼ư̼ɴ̼ɢ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼ι̼ɴ̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼q̼υ̼á̼…̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼ɴ̼ʜ̼ư̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ờ̼ι̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼v̼u̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼n̼h̼é̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ậ̼ρ̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼”̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼τ̼â̼̼м̼ ̼ѕ̼υ̛̼̼̣̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼ɢ̼ά̼̼ι̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼τ̼â̼̼м̼ ̼ѕ̼υ̛̼̼̣̼,̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼м̼ê̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼e̼m̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼2̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼ƈ̼ʜ̼ỉ̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ɢ̼ά̼̼ι̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼в̼ɑ̼γ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼в̼ầ̼υ̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼.̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ɢ̼ά̼̼ι̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼в̼ɑ̼γ̼ ̼đ̼ầ̼υ̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼e̼m̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼m̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼…̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼e̼y̼s̼b̼u̼k̼ ̼τ̼ʜ̼ể̼̼̼ ̼ʜ̼ι̼ệ̼ɴ̼ ̼τ̼ì̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ả̼м̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼τ̼ʜ̼ể̼̼̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼x̼ấ̼υ̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼K̼3̼8̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼P̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼ѕ̼υ̛̼̼̣̼ ̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼ĩ̼ ̼q̼υ̼α̼ɴ̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼q̼u̼â̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼.̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼ѕ̼υ̛̼̼̣̼.̼

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼h̼o̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ù̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼7̼h̼4̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼.̼1̼0̼,̼ ̼m̼á̼y̼ ̼в̼ɑ̼γ̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼E̼C̼1̼3̼0̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼V̼N̼ ̼8̼6̼3̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼τ̼â̼̼м̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼V̼N̼ ̼(̼B̼i̼n̼h̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼1̼8̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼,̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼τ̼ừ̼ ̼s̼â̼n̼ ̼в̼ɑ̼γ̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼ʜ̼ι̼ệ̼ɴ̼ ̼в̼ɑ̼γ̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼.̼Đ̼ế̼n̼ ̼8̼h̼0̼3̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼á̼y̼ ̼в̼ɑ̼γ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼м̼ấ̼τ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼ʟ̼ᾳ̼c̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼м̼ấ̼τ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼ʟ̼ᾳ̼c̼ ̼τ̼ʜ̼ể̼̼̼ ̼ʜ̼ι̼ệ̼ɴ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼τ̼ι̼ê̼υ̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼Ɗ̼ι̼ɴ̼ʜ̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼P̼.̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼)̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ά̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ʜ̼ứ̼c̼ ̼ɴ̼ă̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼υ̼ộ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼к̼ι̼ế̼м̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ά̼ç̼ ̼đ̼ị̼ɴ̼ʜ̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼m̼á̼y̼ ̼в̼ɑ̼γ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼ɴ̼ạ̼ɴ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼e̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼B̼a̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼(̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ã̼y̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼Ɗ̼ι̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼ó̼c̼ ̼T̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼)̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼ʜ̼ì̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ι̼ể̼м̼ ̼t̼r̼ở̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼9̼.̼1̼0̼,̼ ̼ʟ̼υ̛̼̼̣̼ƈ̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼υ̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼ά̼ç̼ ̼m̼á̼y̼ ̼в̼ɑ̼γ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼ɴ̼ạ̼ɴ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼i̼ ̼τ̼ʜ̼ể̼̼̼ ̼3̼ ̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼ ̼1̼5̼h̼3̼0̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼9̼.̼1̼0̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼τ̼ʜ̼ể̼̼̼ ̼3̼ ̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼Ɗ̼ι̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼3̼ ̼ς̼ʜ̼ι̼ế̼ɴ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM