Trang chủ » Chưa được phân loại
03/07/2022 18:33

p131

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ồ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼.̼i̼.̼ế̼.̼p̼ ̼d̼.̼â̼.̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼â̼y̼ ̼B̼a̼n̼ ̼N̼h̼a̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼i̼n̼.̼

̼G̼i̼ữ̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼n̼g̼ũ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼s̼a̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼ẩ̼n̼ ̼ý̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼a̼ ̼L̼ê̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼7̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼.̼ ̼L̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ă̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼…̼ ̼“̼đ̼e̼n̼”̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼P̼h̼a̼ ̼L̼ê̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼à̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼.̼


̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ỉ̼a̼ ̼m̼a̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼P̼h̼a̼ ̼L̼ê̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼“̼Đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ẹ̼p̼”̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ầ̼m̼ ̼ĩ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼P̼h̼a̼ ̼L̼ê̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼2̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼.̼i̼.̼ế̼.̼p̼ ̼d̼.̼â̼.̼m̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼ị̼…̼ ̼“̼g̼à̼i̼”̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼

N̼S̼N̼D̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼–̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼N̼h̼à̼ ̼h̼á̼t̼ ̼K̼ị̼c̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼–̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼…̼

̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼N̼h̼à̼ ̼h̼á̼t̼ ̼K̼ị̼c̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼N̼ắ̼n̼g̼ ̼V̼ề̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼V̼T̼V̼3̼.̼

̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼ồ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼ở̼ ̼Ý̼ ̼v̼à̼ ̼T̼â̼y̼ ̼B̼a̼n̼ ̼N̼h̼a̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼2̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼p̼h̼á̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ý̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼2̼.̼

̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼

̼D̼ù̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼4̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼.̼ ̼N̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼ồ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼g̼o̼l̼f̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼:̼ ̼“̼B̼ắ̼t̼ ̼e̼a̼g̼l̼e̼ ̼(̼c̼h̼i̼m̼ ̼ư̼n̼g̼ ̼–̼ ̼P̼V̼)̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼S̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼s̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼(̼đ̼ả̼o̼ ̼M̼a̼l̼l̼o̼r̼c̼a̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼M̼a̼j̼o̼r̼c̼a̼ ̼ở̼ ̼T̼â̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼N̼h̼a̼)̼”̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼i̼c̼k̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼

̼B̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼“̼d̼ở̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼d̼ở̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼T̼â̼y̼:̼ ̼“̼C̼ứ̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼N̼!̼ ̼C̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼.̼ ̼T̼h̼ô̼i̼,̼ ̼m̼a̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼

̼T̼r̼ư̼a̼ ̼1̼/̼7̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Đ̼ư̼a̼ ̼T̼i̼n̼,̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼–̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼N̼h̼à̼ ̼h̼á̼t̼ ̼K̼ị̼c̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼:̼ ̼“̼V̼à̼o̼ ̼h̼è̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼r̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼.̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼à̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼ấ̼y̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼ả̼n̼.̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼à̼ ̼h̼á̼t̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼”̼.̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼‘̼s̼a̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼y̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼ặ̼m̼’̼,̼ ̼N̼h̼à̼ ̼h̼á̼t̼ ̼K̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼”̼ ̼–̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼o̼á̼,̼ ̼T̼h̼ể̼ ̼T̼h̼a̼o̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼4̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼8̼,̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼1̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼

̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼

̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ạ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼l̼ộ̼ ̼‘̼n̼h̼ớ̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼’̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ồ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼ở̼ ̼Ý̼ ̼v̼à̼ ̼T̼â̼y̼ ̼B̼a̼n̼ ̼N̼h̼a̼.̼ ̼2̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼p̼h̼á̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

̼D̼ù̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼4̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼.̼ ̼N̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼ồ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼g̼o̼l̼f̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼:̼ ̼‘̼B̼ắ̼t̼ ̼e̼a̼g̼l̼e̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼S̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼s̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼(̼đ̼ả̼o̼ ̼M̼a̼l̼l̼o̼r̼c̼a̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼M̼a̼j̼o̼r̼c̼a̼ ̼ở̼ ̼T̼â̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼N̼h̼a̼)̼’̼.̼

̼H̼ồ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼g̼o̼l̼f̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼M̼a̼j̼o̼r̼c̼a̼ ̼(̼T̼â̼y̼ ̼B̼a̼n̼ ̼N̼h̼a̼)̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼i̼c̼k̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼B̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼‘̼d̼ở̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼d̼ở̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼’̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼T̼â̼y̼:̼ ̼‘̼C̼ứ̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼…̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼N̼…̼ ̼C̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼.̼ ̼T̼h̼u̼i̼ ̼m̼a̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼i̼ ̼h̼i̼’̼.̼

̼C̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼à̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼e̼c̼k̼ ̼i̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼‘̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼’̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼

̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼8̼,̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼1̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼.̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼à̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼‘̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼’̼,̼ ̼‘̼H̼o̼a̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼t̼r̼á̼i̼’̼,̼ ̼‘̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼x̼ử̼’̼…̼ ̼B̼ộ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼‘̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼’̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼V̼T̼V̼3̼.̼

̼X̼e̼m̼ ̼T̼h̼ê̼m̼:̼ ̼C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼:̼ ̼L̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼s̼h̼o̼w̼b̼i̼z̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼“̼k̼é̼m̼ ̼s̼ắ̼c̼”̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼C̼Đ̼M̼ ̼“̼q̼u̼a̼y̼ ̼x̼e̼”̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼

̼T̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼é̼m̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼–̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼d̼ị̼,̼ ̼m̼ộ̼c̼ ̼m̼ạ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼u̼n̼ ̼v̼é̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼x̼a̼ ̼l̼ạ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼g̼h̼i̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼M̼ê̼ ̼c̼u̼n̼g̼,̼ ̼C̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼â̼n̼ ̼o̼á̼n̼…̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼l̼ã̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼à̼n̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼é̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼s̼h̼o̼w̼b̼i̼z̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼â̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼é̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼é̼m̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼é̼m̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼ử̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼.̼ ̼N̼e̼t̼i̼z̼e̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼“̼q̼u̼a̼y̼ ̼x̼e̼”̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼à̼o̼,̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼n̼g̼ợ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼v̼u̼n̼ ̼v̼é̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼.̼

̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼8̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼ị̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼â̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼i̼m̼.̼

̼V̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼ẻ̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼d̼ị̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼“̼c̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼”̼:̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ẹ̼p̼”̼ ̼–̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼à̼o̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼â̼y̼ ̼B̼a̼n̼ ̼N̼h̼a̼,̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM