Trang chủ » Chưa được phân loại
01/07/2022 18:23

p112

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ố̼ ̼.̼.̼.̼.̼.̼.̼.̼ ̼ở̼ ̼T̼â̼y̼ ̼B̼a̼n̼ ̼N̼h̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼T̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼.̼.̼.̼.̼.̼.̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼â̼y̼ ̼B̼a̼n̼ ̼N̼h̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼0̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼M̼i̼r̼r̼o̼r̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼2̼9̼.̼6̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼A̼n̼h̼ ̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼.̼.̼.̼.̼.̼.̼.̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼M̼a̼j̼o̼r̼c̼a̼ ̼(̼T̼â̼y̼ ̼B̼a̼n̼ ̼N̼h̼a̼)̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼


̼C̼ả̼ ̼b̼a̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼s̼á̼u̼ ̼(̼2̼4̼.̼6̼)̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ạ̼o̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼.̼.̼.̼.̼.̼.̼.̼ ̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼é̼p̼ ̼c̼ô̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼ọ̼.̼


̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼P̼a̼l̼m̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼ò̼n̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼


̼T̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼7̼9̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼T̼â̼y̼ ̼B̼a̼n̼ ̼N̼h̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼.̼.̼.̼.̼.̼.̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼6̼-̼1̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼.̼2̼0̼2̼2̼,̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼T̼â̼y̼ ̼B̼a̼n̼ ̼N̼h̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼.̼.̼.̼.̼.̼.̼.̼ ̼.̼ ̼D̼ự̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ù̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼T̼â̼y̼ ̼B̼a̼n̼ ̼N̼h̼a̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼.̼.̼.̼.̼.̼.̼.̼ ̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼d̼ự̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼.̼.̼.̼.̼.̼.̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼ẻ̼ ̼.̼.̼.̼.̼.̼.̼.̼

̼Đ̼ạ̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼.̼.̼.̼.̼.̼.̼.̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼B̼a̼n̼ ̼N̼h̼a̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼5̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ễ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼b̼ò̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼P̼a̼m̼p̼l̼o̼n̼a̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ạ̼m̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼

L̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼


̼P̼h̼á̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ổ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼5̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼T̼â̼y̼ ̼B̼a̼n̼ ̼N̼h̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼.̼.̼.̼.̼.̼.̼.̼ ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ố̼ ̼.̼.̼.̼.̼.̼.̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼.̼ ̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼p̼a̼s̼s̼p̼o̼r̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM