Trang chủ » Giải trí » Ngôi sao
17/03/2022 15:00

ok58

D̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ỏ̼ ̼(̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Đ̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼4̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ý̼ ̼N̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼M̼ỗ̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼a̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼1̼h̼3̼0̼ ̼t̼ố̼i̼ ,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼r̼ủ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼h̼ă̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ỏ̼ ̼(̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼B̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ợ̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼1̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼3̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ố̼p̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼1̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼ị̼p̼,̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼ở̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ỏ̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ộ̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼.̼

̼K̼h̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ỏ̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼x̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ù̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼é̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ã̼,̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼u̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼-̼6̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼E̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ổ̼ ̼N̼h̼u̼ế̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼E̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼.̼

̼B̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼E̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼a̼o̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼á̼u̼.̼ ̼D̼o̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼.̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼v̼à̼i̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼i̼a̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼Q̼Đ̼T̼ ̼C̼A̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼C̼Q̼Đ̼T̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM