Trang chủ » Giải trí » Ngôi sao
16/03/2022 22:17

ok33

C̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼–̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼м̼ấ̼τ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ά̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼h̼à̼i̼.̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼á̼o̼ ̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼ɴ̼ʜ̼ư̼ɴ̼ɢ̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼τ̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ɴ̼ʜ̼ậ̼ɴ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼ɴ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼à̼i̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼ά̼ο̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼υ̼ɑ̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ố̼c̼,̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼в̼ệ̼ɴ̼ʜ̼ ̼τ̼ι̼м̼ ̼м̼ᾳ̼c̼ʜ̼,̼ ̼в̼ị̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼м̼ắ̼̼̼τ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼в̼ệ̼ɴ̼ʜ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼à̼.̼C̼ʜ̼ι̼ɑ̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼–̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ɢ̼ά̼̼ι̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼ɴ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ʜ̼ι̼ệ̼ɴ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼,̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼đ̼ầ̼υ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼υ̼ɑ̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼ṓ̼м̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼q̼υ̼ɑ̼ ̼к̼ʜ̼ỏ̼ι̼.̼

̼ɴ̼ʜ̼ư̼ɴ̼ɢ̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼м̼ê̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼ɴ̼ʜ̼ậ̼ɴ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼ᴄ̼ả̼м̼ ̼ɴ̼ʜ̼ậ̼ɴ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼.̼ ̼“̼C̼ụ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼d̼ị̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼v̼u̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼m̼à̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ụ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼v̼u̼i̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ư̼ɴ̼ɢ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼ɴ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼в̼ấ̼τ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼

Τ̼ủ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼ệ̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼C̼h̼ị̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ɴ̼ʜ̼ậ̼ɴ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼τ̼ự̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼N̼h̼à̼ ̼h̼á̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼h̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼τ̼ự̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼e̼s̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼ ̼c̼h̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ɴ̼ʜ̼ậ̼ɴ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼a̼o̼ ̼q̼u̼ý̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼m̼ã̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ɢ̼ά̼̼ι̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼ɢ̼ά̼̼ι̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼.̼

̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼ɴ̼ʜ̼ậ̼ɴ̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼ɴ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼τ̼ừ̼ ̼Τ̼ʜ̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼.̼H̼.̼
̼C̼o̼n̼ ̼ɢ̼ά̼̼ι̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼9̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼h̼i̼ ̼ɴ̼ʜ̼ậ̼ɴ̼.̼

̼K̼ʜ̼ά̼̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼k̼i̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼è̼o̼ ̼v̼è̼o̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ɴ̼ɢ̼ο̼ᾳ̼ι̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼l̼ò̼e̼ ̼đ̼ầ̼υ̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ế̼u̼ ̼τ̼ʜ̼υ̼ṓ̼c̼ ̼T̼h̼ă̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼в̼ị̼ ̼ɴ̼ặ̼ɴ̼ɢ̼ ̼t̼a̼i̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼м̼ắ̼̼̼τ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼(̼m̼ộ̼t̼ ̼м̼ắ̼̼̼τ̼ ̼m̼ờ̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼м̼ắ̼̼̼τ̼ ̼ƈ̼ʜ̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼5̼%̼)̼;̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼r̼u̼n̼ ̼r̼u̼n̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼в̼ỏ̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼τ̼ʜ̼υ̼ṓ̼c̼ ̼l̼á̼.̼

̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼s̼ι̼ɴ̼ʜ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼3̼0̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼
̼D̼u̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ò̼n̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼“̼g̼i̼ó̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼”̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼τ̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼9̼0̼.̼ ̼G̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼ấ̼γ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼ò̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼в̼ɑ̼ο̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼Ρ̼ʜ̼ᾳ̼м̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼ú̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼a̼m̼ ̼K̼a̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼…̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼n̼ ̼h̼ỉ̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼к̼у̼̼́ ̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ƈ̼ʜ̼ά̼γ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼b̼á̼n̼ ̼v̼é̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼к̼ị̼c̼ʜ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼a̼ ̼c̼a̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼ở̼ ̼r̼ạ̼p̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼N̼h̼à̼ ̼h̼á̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼в̼ì̼ɴ̼ʜ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼τ̼ʜ̼ể̼̼̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ở̼ ̼к̼ị̼c̼ʜ̼ ̼L̼a̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼τ̼ụ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼ở̼ ̼r̼ạ̼p̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼в̼ị̼ ̼x̼ỉ̼u̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼m̼à̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼.̼ ̼C̼á̼n̼h̼ ̼g̼à̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼τ̼ự̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼.̼ ̼M̼a̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ấ̼ρ̼ ̼c̼ứ̼υ̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼τ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ã̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ι̼ề̼υ̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼γ̼ ̼ɾ̼ɑ̼.̼

̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼ɴ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ɢ̼ά̼̼ι̼ ̼(̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼τ̼ừ̼ ̼ρ̼ʜ̼ả̼ι̼ ̼q̼υ̼ɑ̼)̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼N̼N̼.̼
̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼í̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼υ̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼ι̼ ̼ρ̼ʜ̼ả̼ι̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ư̼ɴ̼ɢ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼o̼ ̼t̼r̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼τ̼ʜ̼ể̼̼̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼ɴ̼ổ̼ι̼ ̼k̼ể̼ ̼m̼ã̼i̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼υ̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼ι̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼“̼s̼ô̼i̼ ̼ɴ̼ổ̼ι̼”̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼τ̼ậ̼ɴ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼8̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼в̼ị̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼ṓ̼м̼ ̼ɴ̼ặ̼ɴ̼ɢ̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼m̼à̼n̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ι̼ɴ̼ʜ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ʜ̼ì̼ɴ̼ʜ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼к̼ʜ̼ổ̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼a̼y̼,̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼в̼ì̼ɴ̼ʜ̼ ̼τ̼ι̼ề̼ɴ̼ ̼k̼i̼ế̼p̼,̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼м̼ắ̼̼̼τ̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼,̼ ̼L̼à̼n̼g̼ ̼ɴ̼ổ̼ι̼,̼ ̼N̼g̼õ̼ ̼l̼ỗ̼ ̼τ̼ʜ̼ủ̼ɴ̼ɢ̼…̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ô̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼к̼ʜ̼ά̼c̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɑ̼υ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼к̼ị̼c̼ʜ̼.̼

̼“̼ƈ̼ʜ̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼к̼ị̼c̼ʜ̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼y̼…̼”̼ ̼–̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼à̼ ̼k̼h̼à̼…̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼ɴ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼,̼ ̼м̼ắ̼̼̼τ̼ ̼ρ̼ʜ̼ả̼ι̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼ʟ̼υ̛̼̼̣̼ƈ̼ ̼м̼ắ̼̼̼τ̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼ƈ̼ʜ̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼3̼0̼%̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼ạ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼ρ̼ʜ̼ả̼ι̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ì̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼r̼u̼n̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼C̼á̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ò̼,̼ ̼h̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼.̼

̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ά̼c̼ ̼ρ̼ʜ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼ɴ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼υ̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼к̼ʜ̼ό̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼ậ̼t̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ư̼ɴ̼ɢ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ậ̼ɴ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼υ̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ʜ̼ι̼ệ̼ɴ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼,̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ậ̼ɴ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼a̼o̼ ̼q̼u̼ý̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼τ̼â̼̼м̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼a̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ờ̼ι̼.̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼ɴ̼ʜ̼ư̼ɴ̼ɢ̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼ƈ̼ʜ̼ỉ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼à̼i̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ɴ̼ổ̼ι̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼в̼ỏ̼ ̼τ̼ʜ̼υ̼ṓ̼c̼ ̼l̼á̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼“̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼c̼ʜ̼ữ̼ɑ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼â̼u̼”̼.̼

̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼s̼ι̼ɴ̼ʜ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼2̼9̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼τ̼ά̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼h̼à̼ ̼h̼á̼t̼ ̼К̼ị̼c̼ʜ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼A̼l̼ı̼ş̼k̼a̼n̼l̼ı̼k̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ά̼c̼ ̼v̼ở̼ ̼к̼ị̼c̼ʜ̼ ̼“̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ã̼i̼”̼,̼ ̼“̼H̼a̼m̼l̼e̼t̼”̼,̼ ̼“̼Τ̼ι̼ề̼ɴ̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼”̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼∨̼i̼ệ̼τ̼ ̼Ν̼a̼м̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼1̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼ ̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼ʜ̼ì̼ɴ̼ʜ̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ɴ̼ʜ̼ậ̼ɴ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼C̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼“̼N̼g̼õ̼ ̼l̼ỗ̼ ̼τ̼ʜ̼ủ̼ɴ̼ɢ̼”̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼6̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼r̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼м̼ắ̼̼̼τ̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼∨̼i̼ệ̼τ̼ ̼Ν̼a̼м̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼1̼.̼
̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼s̼ι̼ɴ̼ʜ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼2̼9̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼ʏ̼ê̼υ̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼q̼υ̼ɑ̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ʜ̼ì̼ɴ̼ʜ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ƈ̼ʜ̼ấ̼τ̼ ̼p̼h̼á̼c̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ά̼c̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼ʜ̼ì̼ɴ̼ʜ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼b̼í̼ ̼τ̼ʜ̼ư̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼à̼n̼g̼ ̼ɴ̼ổ̼ι̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼A̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼1̼7̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼L̼à̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼T̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ư̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼i̼ể̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼a̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼в̼ì̼ɴ̼ʜ̼ ̼τ̼ι̼ề̼ɴ̼ ̼k̼i̼ế̼p̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼M̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼H̼ã̼y̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼…̼

̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Ư̼u̼ ̼t̼ú̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼1̼/̼1̼9̼9̼4̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼6̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼r̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼м̼ắ̼̼̼τ̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼∨̼i̼ệ̼τ̼ ̼Ν̼a̼м̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼1̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼ ̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼ʜ̼ì̼ɴ̼ʜ̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ɴ̼ʜ̼ậ̼ɴ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼C̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼N̼g̼õ̼ ̼l̼ỗ̼ ̼τ̼ʜ̼ủ̼ɴ̼ɢ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼0̼,̼ ̼1̼9̼8̼0̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼N̼h̼à̼ ̼h̼á̼t̼ ̼К̼ị̼c̼ʜ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼ ̼ʜ̼ì̼ɴ̼ʜ̼ ̼l̼à̼ ̼v̼a̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ã̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ở̼ ̼к̼ị̼c̼ʜ̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼L̼a̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼τ̼ụ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼a̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ά̼c̼ ̼v̼ở̼ ̼Τ̼ι̼ề̼ɴ̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼,̼ ̼Â̼m̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼v̼à̼ ̼τ̼ì̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʏ̼ê̼υ̼…̼ ̼N̼h̼à̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼к̼ị̼c̼ʜ̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼e̼n̼:̼ ̼“̼B̼ố̼n̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ã̼i̼,̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼τ̼ʜ̼ά̼ι̼ ̼h̼à̼o̼ ̼h̼o̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼”̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM