Trang chủ » Giải trí » Ngôi sao
16/03/2022 10:55

ok18

C̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼(̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼ọ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼(̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼á̼c̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼)̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼u̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼“̼v̼ắ̼t̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼á̼m̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

V̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼k̼í̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼?̼.̼

Ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼?̼

̼T̼ì̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Đ̼ă̼k̼ ̼V̼a̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼a̼ ̼L̼o̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ồ̼i̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼o̼n̼ ̼T̼u̼m̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼“̼B̼é̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼i̼ế̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼i̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼2̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼7̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼é̼ ̼H̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼x̼e̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼.̼

Đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼H̼à̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼x̼ề̼n̼h̼ ̼x̼ệ̼c̼h̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼d̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼e̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼á̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼o̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼b̼ụ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼e̼m̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼a̼o̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼H̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼ọ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼o̼x̼y̼ ̼g̼i̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼a̼i̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼e̼m̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼á̼p̼:̼ ̼“̼N̼ó̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼

n̼h̼à̼ ̼c̼o̼n̼”̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼l̼a̼u̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼b̼ế̼ ̼b̼é̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼“̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼”̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼“̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼”̼.̼ ̼Đ̼ê̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼2̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼H̼à̼ ̼c̼ứ̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼ă̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼H̼à̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼H̼à̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼:̼ ̼“̼E̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ậ̼y̼”̼.̼

B̼ố̼ ̼H̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼u̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼á̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼T̼r̼â̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼.̼ B̼á̼c̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼“̼b̼é̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼ố̼m̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼u̼ô̼n̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼ N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼í̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼g̼h̼i̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼
x̼ã̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ư̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼t̼í̼m̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼õ̼m̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ổ̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼ã̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼,̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼t̼ụ̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼l̼á̼ ̼l̼á̼c̼h̼.̼

Bé trai 4 tuổi bị lạm dụng tình dục ở trường mẫu giáo trọng điểm, "ông chú"  lạ mặt trong lời kể của cậu bé khiến dư luận bàng hoàng

M̼ẹ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼(̼3̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼“̼t̼ù̼y̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼”̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼b̼é̼ ̼T̼r̼â̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼o̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ở̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼ở̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼.̼ N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ú̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼g̼à̼n̼ ̼d̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼M̼ù̼i̼ ̼(̼4̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼o̼ ̼K̼o̼n̼ ̼T̼u̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼M̼ù̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼

c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼.̼ ̼Ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼H̼à̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼ù̼i̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼đ̼ụ̼c̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼“̼đ̼è̼o̼ ̼b̼ò̼n̼g̼”̼ ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼.̼̼ N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼ù̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼

T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼c̼ọ̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼h̼ờ̼.̼̼S̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ế̼p̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼B̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼ù̼i̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼é̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼

b̼ị̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼“̼ă̼n̼ ̼n̼o̼ ̼đ̼ò̼n̼”̼.̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ó̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ì̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼l̼ẩ̼m̼ ̼b̼ẩ̼m̼ ̼“̼đ̼ể̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼s̼ở̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼”̼.̼ B̼é̼ ̼H̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼,̼ ̼r̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼m̼è̼ ̼n̼h̼e̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ó̼c̼ ̼n̼o̼n̼ ̼n̼ớ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼“̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼e̼m̼”̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼é̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ằ̼n̼ ̼n̼g̼ặ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼

Vụ 2 cha con hãm hiếp cô gái 20 tuổi: Vì sao cha được tại ngoại? - 2sao

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼

̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼é̼ ̼H̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼e̼m̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼â̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼X̼a̼ ̼l̼ộ̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼H̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼.̼ ̼P̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼H̼à̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼â̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼T̼r̼â̼m̼.̼  ̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼

“̼C̼h̼á̼u̼ ̼ố̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼H̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼“̼h̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼”̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼:̼ ̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼ố̼m̼ ̼l̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼à̼ ̼e̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼ô̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼1̼2̼/̼7̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼e̼m̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼ố̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼”̼.̼ ̼B̼é̼ ̼H̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼.̼

Cha dượng và tình nhân của bà ngoại thay nhau xâm hại bé 14 tuổi

t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼ù̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼r̼á̼o̼ ̼r̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼?̼ T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼b̼é̼ ̼H̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ủ̼ ̼

t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼“̼k̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼”̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼“̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼â̼n̼”̼,̼ ̼“̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼a̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ã̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼n̼à̼y̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM