Trang chủ » Giải trí » Ngôi sao
03/05/2022 16:34

c3

V̼ợ̼ ̼c̼̼̼h̼̼̼ế̼̼̼t̼̼̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼á̼c̼ ̼d̼̼̼a̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ả̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼s̼̼̼á̼̼̼t̼̼̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼.

T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼ừ̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼.̼̼T̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼T̼ô̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼(̼5̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ư̼u̼,̼ ̼H̼.̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ế̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ử̼u̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼-̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ù̼n̼g̼.̼

B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼ô̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ T̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼.̼0̼0̼0̼,̼ ̼T̼ô̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼ý̼ ̼(̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼,̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼(̼5̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼ừ̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼,̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼M̼ã̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼

T̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ử̼u̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼ Vợ̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ử̼u̼ ̼b̼à̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼

T̼ù̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼(̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼T̼ù̼n̼g̼)̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼3̼0̼.̼1̼2̼,̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼k̼ê̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼,̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼b̼ầ̼u̼,̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ử̼u̼ ̼(̼b̼ị̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼)̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼S̼ử̼u̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼2̼.̼6̼ t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼N̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼M̼ó̼n̼g̼ ̼C̼á̼i̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼.̼

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼ứ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼s̼ổ̼ ̼đ̼ỏ̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼.̼

̼“̼K̼h̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼v̼ú̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼s̼ổ̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ề̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼”̼,̼ ̼

b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼.̼ ̼T̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼t̼á̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼ô̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼ù̼n̼g̼.̼/̼.̼

n̼g̼u̼ồ̼n̼:̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼v̼o̼v̼.̼v̼n̼/̼v̼u̼-̼a̼n̼/̼c̼o̼n̼-̼r̼e̼-̼s̼a̼t̼-̼h̼a̼i̼-̼b̼o̼-̼m̼e̼-̼v̼o̼-̼r̼u̼n̼g̼-̼d̼o̼n̼g̼-̼t̼i̼n̼h̼-̼b̼a̼c̼-̼n̼i̼n̼h̼-̼l̼i̼n̼h̼-̼a̼n̼-̼t̼u̼-̼5̼6̼7̼3̼8̼1̼.̼v̼o̼v̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM