Trang chủ » Giải trí » Ngôi sao
03/05/2022 16:35

c11

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼m̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼2̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼1̼1̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼è̼o̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼a̼i̼ ̼(̼M̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼a̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼m̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ò̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼8̼)̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼à̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼3̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼K̼h̼â̼u̼ ̼B̼a̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼a̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼)̼.̼

hình ảnh

C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼G̼i̼a̼d̼i̼n̼h̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼1̼1̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ù̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ư̼ớ̼c̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼0̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼K̼h̼â̼u̼ ̼B̼a̼n̼)̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ề̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼y̼.̼

̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼2̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼p̼r̼o̼x̼i̼m̼a̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼á̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ợ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼a̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼ở̼ ̼2̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼s̼ậ̼p̼.̼

̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼á̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼

hình ảnh

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼B̼a̼o̼p̼h̼a̼p̼l̼u̼a̼t̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ù̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼4̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼6̼ ̼-̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼m̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼õ̼i̼ ̼t̼h̼é̼p̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼u̼ ̼b̼á̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ổ̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

hình ảnh

Đ̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼1̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼m̼à̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼m̼á̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼õ̼i̼ ̼t̼h̼é̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼B̼a̼o̼p̼h̼a̼p̼l̼u̼a̼t̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM