Trang chủ » Giải trí » Ngôi sao
15/03/2022 21:41

ok8

Ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼8̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼â̼n̼ ̼B̼ồ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼à̼i̼ ̼N̼h̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼”̼T̼â̼y̼ ̼D̼u̼ ̼K̼ý̼”̼ ̼(̼1̼9̼8̼6̼)̼.̼

̼G̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼4̼4̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼k̼ế̼c̼h̼ ̼x̼ù̼.̼

̼D̼ù̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼”̼n̼h̼í̼”̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼â̼n̼ ̼B̼ồ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼.̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼7̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼K̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼â̼n̼ ̼B̼ồ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ủ̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼s̼ầ̼m̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼k̼h̼á̼ ̼g̼i̼ả̼.̼

̼L̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼â̼n̼ ̼B̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ở̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼n̼g̼ợ̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ể̼ ̼s̼ợ̼ ̼a̼i̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ề̼u̼.̼.̼.̼ ̼c̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼n̼g̼ợ̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ỡ̼.̼.̼.̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ò̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼â̼n̼ ̼B̼ồ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼n̼g̼ợ̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼n̼g̼ợ̼m̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼b̼ỉ̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼v̼a̼i̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼à̼i̼ ̼N̼h̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼â̼n̼ ̼B̼ồ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ậ̼u̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼-̼ ̼V̼u̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼)̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼à̼i̼ ̼N̼h̼i̼,̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼h̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼í̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼V̼u̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼â̼n̼ ̼B̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼n̼g̼ợ̼m̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼V̼u̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼x̼e̼m̼ ̼ý̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼â̼n̼ ̼B̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼v̼a̼i̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼à̼i̼ ̼N̼h̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼D̼u̼ ̼K̼ý̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼à̼o̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼h̼i̼ế̼t̼.̼

̼T̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼à̼i̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼â̼n̼ ̼B̼ồ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼â̼n̼ ̼B̼ồ̼i̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼à̼i̼ ̼N̼h̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼y̼ế̼m̼ ̼đ̼ỏ̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼â̼n̼ ̼B̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼y̼ế̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼,̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼â̼n̼ ̼B̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼b̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼p̼h̼i̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼.̼.̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼.̼

̼T̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼à̼i̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼â̼n̼ ̼B̼ồ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼l̼a̼n̼h̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼â̼n̼ ̼B̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼à̼i̼ ̼N̼h̼i̼.̼

̼V̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼8̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼â̼n̼ ̼B̼ồ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼h̼í̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼,̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼V̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼D̼u̼ ̼K̼ý̼ ̼l̼à̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼â̼n̼ ̼B̼ồ̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼.̼

̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼â̼n̼ ̼B̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼T̼â̼y̼ ̼D̼u̼ ̼K̼ý̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ấ̼y̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼K̼i̼n̼h̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼â̼n̼ ̼B̼ồ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼â̼n̼ ̼B̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼T̼â̼y̼ ̼D̼u̼ ̼K̼ý̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼à̼i̼ ̼n̼h̼i̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼â̼n̼ ̼B̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼á̼i̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼”̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼â̼n̼ ̼B̼ồ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼:̼

̼”̼M̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼v̼à̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼á̼t̼-̼s̼ê̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ư̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼Đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼d̼ễ̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼l̼a̼o̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼.̼

̼D̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼h̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼â̼n̼ ̼B̼ồ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼ ̼S̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼à̼i̼ ̼N̼h̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼â̼n̼ ̼B̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼â̼n̼ ̼B̼ồ̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼”̼đ̼ậ̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼â̼n̼ ̼B̼ồ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼à̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼”̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼x̼u̼ề̼ ̼x̼ò̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼.̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼â̼n̼ ̼B̼ồ̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼x̼u̼ề̼ ̼x̼ò̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼.̼

̼D̼ù̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼â̼n̼ ̼B̼ồ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼,̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼k̼ế̼c̼h̼ ̼x̼ù̼.̼

̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼â̼n̼ ̼B̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼á̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼ỡ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼x̼ư̼a̼

̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼â̼n̼ ̼B̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼á̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼ỡ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼x̼ư̼a̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼h̼i̼ế̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼â̼n̼ ̼B̼ồ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼:̼ ̼”̼D̼ù̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼h̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ế̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼à̼i̼ ̼N̼h̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼”̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼n̼g̼ợ̼m̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼â̼n̼ ̼B̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼í̼n̼ ̼đ̼á̼o̼.̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼D̼u̼ ̼K̼ý̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼5̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼â̼n̼ ̼B̼ồ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼à̼i̼ ̼N̼h̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼đ̼ẽ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼

Nguồn: https://m.baohaiduong.vn/giai-tri/hong-hai-nhi-sau-35-nam-da-phat-tuong-va-tro-thanh-dai-gia-cong-nghe-163744

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM